Τοις Εντευξομένοις η" Ο εκσυγχρονισμός των Διοικητικών Δομών της Χώρας: Πολιτική επιλογή ή αναγκαιότητα;

Athanasopoulos, Constantinos GE. (2005)

Article

Είναι κοινώς παραδεκτό, ότι σειρά ρυθμίσεων και μέτρων ωδιίγησε κατά το τελευταίο διάστημα στην εμπέδωση τηςάποψης, ότι η Αποκέντρωση της Κρατικής Διοίκησης της Χώρας ευρίσκεται «εν τω περατούσθαι», μη ολοκληρωθείσα εισέτι για πολλούς λόγους.

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/