Τοις εντευξομένοις ή Η δυσχερής κυοφορία του Ευρωπαϊκού Συντάγματος

Athanasopoulos, Constantinos GE. (2004)

Article

Περί του Ευρωπαϊκού Συντάγματος , διατελούντος μέχρι τούδε εν Σχεδίω και αποτελούντος πεδίο σφορδών αντιπαραθέσεων εντός των κόλπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχουν λεχθεί πολλά και ποικίλλα. Όπως είναι γνωστό, το Σχέδιο έχει διαμορφωθεί κατά την διάρκεια εργασιών του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Θεσσαλονικής (Χαλκιδικής) του Ιούνιου του παρελθόντος έτους και αποτελεί την βάση όλων των διαβουλεύσεων και διαπραγματεύσεων, οι οποίες έγιναν ή συνεχίζονται, τόσο επί Ιταλικής, όσο και επί Ιρλανδικής Προεδρίας.

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/