Η Χάρτα της Σύγκλισης και η Τοπική Αυτοδιοίκηση: αναγκαία νέα τολμηρά Βήματα

Athanasopoulos, Constantinos GE. (2003)

Article

Τα θέματα τόσο της Δημόσιας Διοίκησης, όσο και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ενέχουν αφ' εαυτών ιδιαίτερη σημασία. Η σημασία όμως αυτή προσλαμβάνει μερικές φορές ιδιαίτερες διαστάσεις λόγω ειδικωτέρων συνθηκών υπό τις οποίες διατελεί μiα Xώρα. Συμπτωματικώς η Χώρα μας «διατελεί» αυτή την περίοδο υπό ειδικές συνΘήκες για πολλούς και ποικίλλους λόγους όπως: Η κρατική διοικητική μηχανή οραματί.ζεται πάντοτε την αποκέντρωσή της, η οποία ενώ αποτελεί συνταγματική επιταγή και όνειρο δεκαετιών εν έχει ολοκληρωθεί για πολλούς λόγους μεταξύ των οποίων δεν προέχουν πάντοτε λόγοι αδυναμίας, αλλά προέχουν (συνήθως) λόγοι πολιτικών επιλογών.

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/