Πολιτικές οικονομικής διείσδυσης της Ελλάδος σε Χώρες των Βαλκανίων: Παρούσα κατάσταση, προβλήματα, προοπτικές

Athanasopoulos, Constantinos GE. (2007)

Article

Με βάση τα στοιχεία, τα οποία έχουν ήδη παρατεθεί προηγουμένως, είναι δυνατή η διατύπωση των ακόλουθων διαπιστώσεων και συμπερασμάτων, αφού σημειωθεί, ότι η Ελλάδα Θεωρείται κατ' αυτάς υπό πάντων παράγων σταθερότητας και άσκησης επιρροής στον χώρο των Βαλκανίων.

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/