Οι δημόσιες σχέσεις του Κράτους με τον Πολίτη

Athanasopoulos, Constantinos GE. (1998)

Book chapter

Είναι γνωστό από μακρού χρόνου, ότι οι καλές σχέσεις μεταξύ Κράτους και Πολιτών, μεταξύ Κυβέρνησης και Δημόσιας Διοίκησης αποτελούν βασικό συστατικό στοιχείο της επιθυμητής εκατέρωθεν καλής συνεργασίας «διά την παραγωγήν του κοινού έργου», δηλαδή για την εκπλήρωση της αποστολής του Κράτους, ιδίως σήμερα, ως Κράτους Δικαίου και Κράτους Προνοίας, επ' ωφελεία των διοικουμένων, των Πολιτών.

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/