Ο θεσμός του επιμορφωτή στις ιδιωτικές επιχειρήσεις: ο ρόλος του και η επιστημονικοτεχνική του κατάρτιση

Athanasopoulos, Constantinos GE. (1993)

Book

Με Σύμβαση που υπεγράφη στην Αθήνα μεταξίι της Διοικητοίι του Οργανισμού Απαοχόληοης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) κυρίας Νίκης Τσαβέλλα και του Προέδρου του Ινστιτούτου Περιφερειακιiς Ανάπτυξης (ΙΠΑ) του Παντε Ιου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επι· στημών Καθηγητού κ. Ν. Κόνσολα, ανετέθη στο ΙΠΑ οτις 18/7/1990 η εκπόνηοη Μελέτης με θέμο: Ο θεσμός του επιμορφωτσίι στις ιδιωτικές επιχειρήσεις: ο ρόλος του και η επιστημονι- κοτεχνική του κατάρτιοη. .

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/