Διοικητικό δίκαιο. 1ος τ.

Athanasopoulos, Constantinos GE. (2010)

Book

Oι δημιoυργηθείσες νέες συνθήκες ζωής κατά τις τελευταίες δεκαετίες, συνθήκες πολιτικές, κοινωνικές, οικονομικές, δημογραφικές, περιβαλλοντολογικές, πολιτιστικές, δημιούργησαν πολλές, ιδιότυπες και sui generis ανάγκες, τις οποίες σπεύδουν να καλύψουν εν τω μέτρω του εφικτού τα σύγχρονα Κράτη Δυτικού Τύπου, (δηλαδή Κράτη Δικαίου και Πρόνοιας), είτε διότι οι Πολίτες αδυνατούν να καλύψουν, είτε διότι αυτά τα ίδια πρέπει να δικαιώσουν την αποστολή τους ως Κρατών Δικαίου και Πρόνοιας. Η προσέγγιση, όμως, αυτών των αναγκών οδηγεί μοιραίως σε «μετάλλαξη», «αναμόρφωση», «μεταποίηση» των δομών τους, σε σχέση με τα κατά το παρελθόν και υπό διάφορες βεβαίως συνθήκες ισχύσαντα και «εναποθέτει» επ' αυτών νέες αρμοδιότητες, νέα νομικά μορφώματα, νέες δραστηριότητες, νέες μορφές θετικών παρεμβάσεων, αλλά και μειώνει ενίοτε το εύρος των παραδοσιακών αρμοδιοτήτων τους, αφού καταδεικνύει την ανάγκη εκχώρησής τους προς άσκηση σε τρίτους ή την άσκησή τους εν συνεργασία μετρίτους, ανεξαρτήτως της νομικής υπόστασης (των τρίτων).

Collections:
© Κωνστ. ΓΕ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
Except where otherwise noted, this item's license is described as © Κωνστ. ΓΕ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ