Δημόσιες σχέσεις

Athanasopoulos, Constantinos GE. (2010)

Book

Τα θέματα της επικοινωνίας μετά του Κοινού, των Δημοσίων Σχέσεων δηλαδή, (με την ευρύτερη έννοια του όρου), και τα θέματα των Μέσων, Διαδικασιών και Τεχνικών, μέσω των οποίων αυτή επιτυγχάνεται, δεν έχουν αποτελέσει στην Ελλάδα αντικείμενο εκτενούς, ενδελεχούς και συστηματικής έρευνας και μελέτης, παρά την σημαντική και ιδιάζουσα σημασία τους . Το γεγονός αυτό οφείλεται σε σειρά λόγων, όπως η μη συστηματική επαγγελματική κατοχύρωση των συναφώς απασχολουμένων, η μη ολοκληρωθείσα τεχνολογική εξέλιξη του συνόλου του Τύπου, η με καθυστέρηση «εισβολή» της Τηλεόρασης στην Ελλάδα, η αδιαφορία του ευρέος Κοινού για την κατάσταση των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας, η «καταγγελλομένη αναξιοπιστία» των Μέσων, η συνειδητή ή μη ενασχόληση με άλλα κοινωνικά θέματα κ.λ.

Collections:
© Κωνστ. ΓΕ. Αθανασόπουλος
Except where otherwise noted, this item's license is described as © Κωνστ. ΓΕ. Αθανασόπουλος