Περιφερειακή διοίκηση και τοπική αυτοδιοίκηση. 1ος τ.

Athanasopoulos, Constantinos GE. (2008)

Book

Το θέμα της οργάνωσης των ανθρωπίνων Ομάδων αρχικώς και των Κρατών μεταγενεστέρως απησχόλησε λίαν ενωρίς, (και όχι μόνον τους Ειδικούς ή τους Πολιτικούς), την Ανθρωπότητα και ιδίως μετά την επινόηση των κωδίκων επικοινωνίας (αλφαβήτων), η ακριβής χρονική εμφάνισητων οποίων δεν έχει εισέτι πρoσδιoρισθεί.. Απόρροια αυτού του αναγκαίου και επιτακτι.κού χαρακτήρος ενδιαφέροντος ήταν η διαμόρφωση διαφόρων πολιτειακών και διοικητικών συστημάτων διακυβέρνησης των ανθρωπίνων κοινωνιών, άλλοτε ατελών, άλλοτε βαρβάρων, άλλοτε δημοκρατικών άλλοτε λειτουργικών, άλλοτε ατελεσφόρων, αναλόγως των κρατουσών συνθηκών σε τοπικό περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο του επιτευχθέντoς έως τότε κατά περίπτωση βαθμού πολιτισμού, των δημιουργηθεισών οικονομικών σταθερών παραμέτρων κ.ά.

Collections:
@ Κωνστ. ΓΕ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
Except where otherwise noted, this item's license is described as @ Κωνστ. ΓΕ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ