Το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 1ος τ.

Athanasopoulos, Constantinos GE. (2008)

Book

Η σημασία την οποία ενέχουν αφ εαυτών, η Ευρωπαϊκή Ένωση, το περί αυτήν δίκαιο, ο ρόλος τον οποίο διαδραματίζει παγκοσμίως, οι κίνδυνοι, που "εμπερικλείει" erga omnes και οι οίες δήποτε προοπτικές της, πρέπει προφανώς να θεωρηθεί, υπό πάσα έποψη, (θετική, αρνητική), δεδομένη.

Collections:
© Κωνστ. ΓΕ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟ
Except where otherwise noted, this item's license is described as © Κωνστ. ΓΕ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟ