Τοις εντευξομένοις ή οι υποχρεώσεις των Εθνικών Δημοσίων έναντι του Δικαίου και των Οργάνων της Ε.Ε.

Athanasopoulos, Constantinos GE. (2014)

Article

Η Ευρωπα'ίκή Ένωση έχει ασχοληθεί κατ'επανάληψη και με το θέμα των Εθνικών Δημοσίων Διοικήσεων, επί σκοπώ, μέσω του κατά το δυνατόν εκσυγχρονισμού τους, αυτές να οδηγηθούν σε συγκλίνουσες διοικητικές ρυθμίσεις, τείνουσες σε «ομογενοποίηση » των διοικητικών συστημάτων των Κρατών Μελών.Είναι αυτονόητο, ότι η «ομογενοποίηση», πέραν των άλλων συνεπειών της, θα διευκολύνει τα μέγιστα την εφαρμογή κοινών πρακτικών και δράσεων, επ'ωφελεία των διοικουμένων και διακινουμένων εξ οίας δήποτε αιτίας εντός τη επικράτειας της Ένωσης.

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/