Η ενημέρωση επάνω σε θέματα προστασίας περιβάλλοντος

Athanasopoulos, Constantinos GE. (1980)

Article

Είναι γνωστό άπό πολύ παληά , ότι ύπάρχει μία στενή σχέση άνάμεσα στόν όνθρωπο (η σέ γενικώτερο έπίπεδο ώς άνθρώπινη κοινωνία) καί στό περιβάλλον, στό όποίο ζεί και κινείται και έπομένως μία άμοιβαία έπίδραση τού ένός πάνω στόν άλλο. Ή σχέση αύτή μάς όδηγεί άναπόφευκτα σέ μία εννοια τού περιβάλλοντος μεγαλύτερη τής εννοιας φυσικό περιβάλλον.

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/