Ειδικότερες ρυθμίσεις εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί διακίνησης προσώπων υπηρεσιών και φαρμακευτικών προϊόντων

Athanasopoulos, Constantinos GE. (2005)

Article

Κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα να εργάζεται και να ασκεί το επάγγελμα , το οποίο επιλέγει n αποδέχεται ελεύθερα. Κάθε πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε . )είναι ελεύθερος να αναζητά απασχόληση, να εργάζεται, να εγκαθίσταται n να παρέχει υπηρεσίες σε κάθε κράτος μέλος. Οι υπήκοοι τρίτων χωρών που έχουν άδεια να εργάζονται στο έδαφος των κρατών μελών δικαιούνται εργασίας αντίστοιχων με εκείνες που απολαύουν οι πολίτες τπς (Ε.Ε . ). Η επιχειρηματική ελευθερία αναγνωρίζεται σύμφωνα με το δίκαιο τπς Ε.Ε . και τις εθνικές νομοθεσίες και πρακτικές. Απαγορεύεται κάθε διάκριση ιδίως λόγω φύλου , φυλnς, χρώματος , εθνοτικής καταγωγής n κοινωνικής προέλευσης, γενετικών χαρακτηριστικών, γλώσσας , θρησκείας, n πεποιθnσεων, πολιτικών φρονημάτων ή κάθε άλλης γνώμης, ιδιότητας μέλους εθνικής μειονότητας, περιουσίας,γέννησης, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού. Εξασφαλίζεται στους εργαζομένους ή τους εκπροσώπους τους, στα ενδεδειγμένα επίπεδα, έγκαιρη ενημέρωση και διαβούλευση , και με τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από το δίκαιο τπς Ε.Ε. και τις εθνικές νομοθεσίες και πρακτικές .

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/