«Παίδες του Μυροβλύτου»: παρατηρήσεις σ' ένα χωριό από την "Άλωση" του Ευσταθίου Θεσσαλονίκης

Katsaros, Vasilis (1992)

ανάτυπο

Article

Ή συγγραφή του Εύσταθίου Θεσσαλονί κης 1 «τής εϊθε υστέρας κατ' αύτή ν άλώσεως»2, τής αλωσής της δηλ. άπό τούς Νορμανδούς (16 Αύγούστου - 7 Νοεμβρίοι) 1185), είναι ενα έργο πού θά μπορουσε νά χαρακτηριστεί ώς σύνθετο είδος ίστορικού καί ρητορικού κειμένου πού άπαγγέλλεται σέ μιά πρώτη μορφή στήν άρχή τής Τεσσαρακοστής του 1186, έποχή κατά τήν όποία οι μητροπολίτες συνήθιζαν νά έκφωνούν τούς Κατηχητηρίους λόγους τους γιά νά διδάξουν καί νά συνετίσουν τό ποίμνιό τους.

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/