Εισαγωγή στην οικονομική των επιχειρήσεων

Tsaklanganos, Angelos (2005)

2η έκδ.

Book

Η παρούσα έκδοση της «Εισαγωγής στην Oικονομική των Eπιχειρήσεων» είναι βελτιωμένη και περιλαμβάνει νέα σύγχρονα θέματα που είναι απολύτως απαραίτητα για τους φοιτητές. Μερικά από τα θέματα αυτά είναι τα εξής: 1. Η Πpάσινη Επιχεί/ρηση, οικολογία και περιβάλλον. Είναι τεράστια η ευθύνη των επιχειρήσεων και η δικαιολογημένη σημασία που αποδίδεται στην προστασία του περιβάλλοντος. 2. Η Εταιρική Διακυβέρνηση και η κοινωνικη εuθύνη των επιχειpήσεων, με αποτέλεσμα την εισαγωγή νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των μη εκτελεστικών μελών και των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών, καθώς και την αναγκαιότητα και την υποχρεωτική καθιέρωση του εσωτερικού ελέγχου στις επιχειρήσεις των οποίων οι μετοχές είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αςιών Αθηνών. 3. Οι διάφοροι Eθνικοί Φορείς χαι Οργανισμοί οι οποίοι επηρεάζουν την επιχείρηση, όπως ο ΣΕΕ, ο ΣΕΒΕ, η ΔΕΘ, το ΚΕΠΕ, το ΙΟΒΕ, η ΓΣΕΕ, η ΠΑΣΕΓΕΣ, η ΟΚΕ, το ΤΕΕ, το ΟΕΕ, Ο ΣΕΒ, Ο ΣΕΒΒΕ, το ΕΙΕ, το ΊΈΒΕ, το ΙΚΑ, το ΕΒΕΑ, το ΕΒΕΘ, κλπ. 4. Οι Σuμπράξεις Ιδιωτικού χαι Δημοσιοu Τομέα (ΣΔΙΤ), ένας τόσο αναγκαίος και απαραίτητος θεσμός χρηματοδότησης Δημοσίων έργων που πρόσφατα ρυθμίστηκε και νομοθετικά στη χωρα μας. 5. Η Νέα Ευρωπαϊκή Εταιρία, η οποία, ενώ έχει ήδη εισαχθεί προ ετών με σχετική οδηγία στην Ε. Ε, αναμένεται σύντομα να ρυθμιστεί νομοθετικά και στην Ελλάδα. 6. Η Χάρτα Διχαιωμάτωrι χαι r πoχpεώσεωrι τωrι Eπιχεφήσεωrι και ο Κώδικας συμπεριφοράς αυτών, όπως ισχύει στην Ευρώπη και ψηφίστηκε πρόσφατα από τον ΣΕΒ στην Ελλάδα. Με την προσθήκη αυτών των νέων κεφαλαίων ελπίζουμε να προβληματίσουμε περισσότερο τους φοιτητές και όσοι αναζ ψήσουν να διευρύνουν τις γνώσεις τους να απευθυνθούν σε προχωρημένα και ες ειδικευμένα συγγράμματα και να ασχοληθούν ερωνητικά με τα παραπάνω θέματα. Το βιβλίο αυτό είναι χρήσιμο κυρίως στους νέους φοιτητές των Τμημάτων Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης των Επιχειρήσεων των ΑΕΙ και των ΤΕΙ της χώρας μας, αλλά και σε στελέχη των Επιχειρήσεων και Οργανισμών (κερδοσκοπικού και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα).

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/