Χρηματοοικονομική λογιστική : [σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα]

Tsaklanganos, Angelos (2013)

2η έκδ.

Book

Μετά την ετοιμασία της πρώτης έκδοσης της Χρηματοοικονομικής Λογιστικής, η οποία γράφτηκε κυρίως σύμφωνα με τα τότε ισχύοντα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ) και τα APB's και FASB's, συνέβησαν τα εξής σημαντικά γεγονότα, τα οποία επηρέασαν τόσο τη θεωρία όσο και την εφαρμογή της Χρηματοοικονομικής Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης: α. Η έκδοση και σταδιακή (υποχρεωτική) εφαρμογή του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (ΕΓ ΛΣ). β. Η έκδοση νέου Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, η οποία αντικατέστησε τον Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων (ΚΦΣ), και η ραγδαία ανάπτυξη της Μηχανογραφημένης Λογιστικής και των Λογιστικών Πληροφοριακών Συστημάτων. γ. Η συστηματοποίηση των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και η μετάφρασή τους από το Σώμα Ορκωτών Λογιστών (ΣΟΛ). δ. Η υιοθέτηση των ΔΛΠ από την Ευρωπαϊκή Ένωση και η υποχρεωτική εφαρμογή τους. ε. Η υποχρεωτική εφαρμογή των ΔΛΠ από τις ελληνικές επιχειρήσεις, των οποίων οι μετοχές είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών από 1.1.2005. Στην παρούσα έκδοση καταβλήθηκε προσπάθεια να παρουσιαστούν τα βασικότερα από τα ΔΛΠ, ιδιαίτερα στο παράρτημα, με πολλά παραδείγματα και εφαρμογές. Πιστεύουμε ότι τόσο οι φοιτητές, όσο και οι λογιστές και οι οικονομικοί διευθυντές, θα βρουν την έκδοση αυτή χρήσιμη και πρακτική.

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/