Χρηματοδότηση και αξιολόγηση επενδύσεων. 1ος τ.

Tsaklanganos, Angelos (2008)

Book

Τό βιβλίο αύτό είναι προϊόν διδασκαλίας δύο έτών τού μαθήματος τής χρηματοδοτήσεως στούς φοιτητές του τρίτου έτους τού οίκο νομικού τμήματος της Σχολής Ν.σΕ. 'Αποτελεί κυρίως έκδοση μέρους τών σημειώσεων τών παραδόσεών μου. 'Εκδίδονται έτσι τμηματικά καί βιαστικά γιά νά διευκολύνουν κυρίως τούς φοιτητές έκείνους πού δέν είχαν τήν δυνατότητα νό παρακολουθήσουν τίς παραδόσεις τών μαθημάτων μου. Στήν νέα έκδοση πού σύντομα θά άκολσυθήσει θά περιληφθούν καί τά ύπόλοιπα κεφάλαια ώστε νά έχουμε μιά πλήρη καί όλοκληρωμένη είκόνα τών θεμάτων πού σχετίζονται μέ τήν χρηματοδότηση τών έπενδύσεων τών έπιχειρήσεων.

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/