Χρηματοδότηση και αξιολόγηση επενδύσεων. τ. 2ος

Tsaklanganos, Angelos (2010)

Book

Το βιβλίο αυτό αποτελεί συνέχεια του βιβλίου της Χρηματοδότησης και Αξιολόγησης Επενδύσεων Ι. Στην αρχή παρουσιάζονται τα βασικά θέματα της βραχυχρόνιας και μακροχρόνιας χρηματοδότησης, οι προΌποθέσεις και τα κριτήρια χρηματοδότησης καθώς και η σημασία του κεφαλαίου στην εθνική οικονομία. Στη συνέχεια παρουσιά - ζονται οι διάφορες μορφές χρηματοδοτήσεων, η έκδοση μετοχών και ο ~αθoρισμός τη~ τιμής τους, η έκδοση ομολογιών και ο προσδιορισμός της αξίας και απόδοσης αυτών, οι εναλλακτικές μέθοδοι επενδύσεων και η σύγκριση μεθόδων αξιολόγησης επενδύσεων. Ακόμη αναπτύσσεται το μάνατζμεντ του κεφαλαίου κινήσεως, η κατάσταση μεταβολών της περιουσιακής θέσης και τελικά παρουσιάζεται μια πληθώρα ερωτήσεων και ασκήσεων με πολλά λυμένα παραδείγματα και περιπτώσεις πρακτικών εφαρμογών.

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/