Το Σχέδιο ενός Κοινού Ευρωπαϊκού Δικαίου των Πωλήσεων. Ένα φιλόδοξο βήμα ή μια βεβιασμένη κίνησ

Zaprianos, Nikolaos (2014)

Article

Το 2011 δημοσιεύθηκε το πρώτο προερχόμενο από θεσμικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης κείμενο κωδικοποίησης του ευρωπαϊκού δικαίου των συμβάσεων, το Σχέδιο ενός Κοινού Ευρωπαϊκού Δικαίου των Πωλήσεων. Η παρούσα μελέτη ξεκινά με μια αναδρομή στην προϊστορία του Σχεδίου, ερευνά τη δομή του, τον ιδιάζοντα προαιρετικό του χαρακτήρα και τη σχέση του με το ιδιωτικό διεθνές δίκαιο. Έπειτα εξετάζει αναλυτικά το πεδίο εφαρμογής και το κανονιστικό εύρος του Σχεδίου. Αποτιμώντας το όλο εγχείρημα ο συγγραφέας διαπιστώνει την ανάγκη για περισσότερο χρόνο αλλά και για μια συστηματική συζήτηση ως προς το μέλλον του ευρωπαϊκού ιδιωτικού δικαίου. In 2011 a Commission proposal for a Common European Sales Law (Draft CESL) came to light. The Draft is the first codification of European Contract Law approved and presented by an EU Institution. This working paper discusses the structure, the unique optional character and the conflict of laws aspects of the Draft and analyses its scope of application. The author concludes that what is needed are time and a more systematic discussion on the future of European Private Law.

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/