Η επίδραση της ηγεσίας στην αποτελεσματική συμπεριφορά των εργαζομένων. Συσχετισμός με τη σύγχρονη κυπριακή πραγματικότητα

Ioannou, Marios (2014)

Τα τελευταία χρόνια το ενδιαφέρον των ερευνητών της προσωπικότητας, μετατοπίστηκε από τις νοητικές δυνατότητες του ανθρώπινου δυναμικού σε άλλες δυνατότητες που σχετίζονται περισσότερο με το συναισθηματικό κόσμο του ανθρώπου. Φάνηκε ότι οι συναισθηματικοί παράγοντες έχουν καθοριστική σημασία στην ανάπτυξη σχέσεων και συνεπώς επηρεάζουν την αποδοτικότητα στην εργασία. Μεγάλη σημασία έχει δοθεί στην ηγεσία και στην ενσωμάτωση του συναισθηματικού παράγοντα σε ό'λλι. τα επίπεδα της ηγεσίας. Η έννοια της ηγεσίας διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στον κόσμο των επιχειρήσεων αλλά και των διαφόρων κρατικών υπηρεσιών. Οι υπηρεσίες και οι οργανισμοί που έχουν πετυχημένους ηγέτες οι οποίοι εμπνέουν και παρακινούν τα μέλη της ομάδας έχουν περισσότερα κέρδη αφού το ανθρώπινο δυναμικό εργάζεται με μεγαλύτερη αποδοτικότητα. Πέρα από τις γνωστικές ικανότητες που αφορούν τη γενική νοημοσύνη, συναισθηματικής φύσης στοιχεία ή δεξιότητες ή ικανότητες που συνθέτουν τη συναισθηματική νοημοσύνη (EQ) έχουν αποδειχτεί ότι προβλέπουν καλύτερα τέτοιες αποδόσεις καθότι συνδέονται με τον τρόπο σκέψης και τις γενικότερες αντιδράσεις του ατόμου. Η σημερινή κυπριακή πραγματικότητα με την οικονομική κρίση και όλα τα συνεπακόλουθα στον κοινωνικό τομέα αλλά και στο συναισθηματικό κόσμο των εργαζομένων επιβάλλει όσο ποτέ συναισθηματικά νοήμονες ηγέτες. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται αρχικά οι διάφορες θεωρίες ηγεσίας. Οι πρώτες θεωρίες που δημιουργήθηκαν 'λλι.μβάνουν υπόψη τα ατομικά χαρακτηριστικά του ηγέτη. Στη συνέχεια παρουσιάζονται άλλες θεωρίες που εξετάζουν τη συμπεριφορά του και οι τέλος γίνεται αναφορά στις σύγχρονες θεωρίες ηγεσίας με έμφαση στη μετασχηματιστική ηγεσία. Ακολουθεί συσχέτιση συναισθηματικής νοημοσύνης και μετασχηματιστικής ηγεσίας για να διαφανεί πως οι ηγέτες που χαρακτηρίζονται από τις πιο πάνω ικανότητες μπορούν να επηρεάσουν την απόδοση των εργαζομένων στην εργασία. Τέλος παρουσιάζονται τα αποτελέσματα έρευνας που διεξήχθηκε ανάμεσα σε υπαλλήλους του δημόσιου τομέα στην επαρχία Πάφου. Η έρευνα βασικά εξετάζει τις απόψεις των υπαλλήλων σχετικά με το ποιο είδος ηγεσίας είναι «κατάλληλο» στην παρούσα φάση της κυπριακής πραγματικότητας, εάν γνωρίζουν για τη συναισθηματική νοημοσύνη και πόσο σημαντική πιστεύουν πως είναι στην απόδοση στην εργασία.