Η ικανοποίηση των χρηστών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας από τους γενικούς γιατρούς του δημόσιου νοσοκομείου Πάφου στην Κύπρο

Παναγίδης, Νίκος (2014-06)

BACKGROUND: Exploring user satisfaction of primary health care services is an important determinant iη assessing the quality of the serνices outcomes. The survey of satisfaction depends οη several factors. Measuring is difficult, but essential ίη formulating rational health policies. OBJECTIVE: Το evaluate patients' satisfaction with the general practice care provided at the Primary Care υηίι ofPafos Public Hospital. METHODS: The EUROPEP questionnaire standardized into Greek, was distributed to outpatients, with the method of random sampling and filled out with personal interviews, frOln February Ιο ΑρτίΙ 2014. EUROPEP includes 23 items and 5 dimensions rega)"ding doctor - patient relationship, medical care, information - support, organization of care and accessibility. For the as.sessment of the questionnai)"e internal consistency, the coefficient a Cronbach was used. Student's t-test and analysis of vaIiance have been performed in order Ιο determine the significant differences between the dimensions and sociodemographic characteristics. Multivariate linear regressions we)"e realized Ιο explore prognostic factors of satisfaction. RESULTS: Ιη total 345 out of 383 outpatients filled out the questionnaire (RR=90%). The majority of the sample (61.2%) was female and belonged to the 61-80 years old group. 43.5% of sample answered moderate health condition and 43.8% bad. The Cronbach's alpha of questionnaire met the criterion of 0.858. The doctor - patient relationship, medical care, information - support and organization of care scored 4.09± 1, 3.56±0.8, 3.97±0.9 and 4.01±1.2 respectively, which mean 'satisfied'. However, the accessibility regarding the getting through to the practice and waiting time was scored much lower (2.3 ±0.8), meaning 'dissatisfied'. Statistically significant differences were found between gender and doctor - patient relationship (ρ=0.019), information - support (ρ:::;Ο.ΟΟ1) and organization of care (ρ=Ο.Ο03), while age group was related to information - support (Ρ:::;0.001) and organization of care (ρ:::;Ο.ΟΟ1). Patients' health condition was found significant with the doctor - patient relationship (Ρ=0.004), medical care (Ρ=0.007) and accessibility (Ρ=Ο.ΟΟ1). Finally, based οη regressions, gender, age, educational level, health condition, frequency of visits and chronic disease were influencing patients' satisfaction. CONCLUSIONS: Patients were satisfied with the provision of general practice and sociodemographic characteristics appear to be significant predictors of satisfaction. Also, problems of accessibility can be solved through the forthcoming refoπn of primary health care ϊn Cyprus.

Thesis

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η διερεύνηση της ικανοποίησης των χρηστών υπηρεσιών Π. Φ. Υ. αποτελεί σημαντικό συντελεστή στην αξιολόγηση της ποιότητας των παραγομένων υπηρεσιών (outcomes). Η αποτύπωση της ικανοποίησης επηρεάζεται από αρκετούς παράγοντες καθιστώντας τη μέτρησή της δύσκολη, αλλά απαραίτητη στη διαμόρφωση ορθολογικών πολιτικών υγείας. ΣΚΟΠΟΣ: Σκοπό της έρευνας αποτέλεσε η διερεύνηση της ικανοποίησης των ασθενών/ χρηστών από τους Γενικούς Ιατρούς στα Εξωτερικά Ιατρεία του Δημόσιου Νοσοκομείου Πάφου στην Κύπρο. ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Η έρευνα πραγματοποιήθηκε με τη χρήση του σταθμισμένου στα ελληνικά εργαλείου EUROPEP, το οποίο συμπληρώθηκε με τη μέθοδο της προσωπικής συνέντευξης, από τον Φεβρουάριο έως και τον Απρίλιο 2014. Το ερωτηματολόγιο περιλαμβάνει 23 ερωτήσεις με 5 διαστάσεις ικανοποίησης (σχέση ιατρού- ασθενή, ιατρική φροντίδα, πληροφόρηση και υποστήριξη, οργάνωση φροντίδας, προσβασιμότητα) και εmπλέον ερωτήσεις σχετικά με τα κοινωνικοδημογραφικά χαρακτηριστικά των ασθενών, την κατάσταση υγείας τους και την ύπαρξη ασθένειας άνω των 3 μηνών. Η συλλογή των ερωτηματολογίων βασίστηκε στη μέθοδο της τυχαίας δειγματοληψίας. Η εσωτερική συνάφεια του εργαλείου διερευνήθηκε με τη χρήση του συντελεστή a Cronbach. Οι στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ κοινωνικο-δημογραφικών χαρακτηριστικών και των 5 διαστάσεων ικανοποίησης βασίστηκαν στο t-test και anova. Υποδείγματα πολλαπλών γραμμικών παλινδρομήσεων πραγματοποιήθηκαν για την αναζήτηση προγνωστικών παραγόντων της ικανοποίησης. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Συνολικά 345 από τους 383 εξωτερικούς ασθενείς συμπλήρωσαν τα ερωτηματολόγια (RR =90%). Η πλειοψηφία του δείγματος ήταν γυναίκες (61.2%) και ανήκαν στην ηλικιακή ομάδα 61-80 ετών. Η αυτοεκτίμηση για την κατάσταση της υγείας των ασθενών αξιολογήθηκε μέτρια (43,5%) και κακή (43,8%). Ο συντελεστής Cronbach alpha ήταν 0,924 που σημαίνει πολύ καλή αξιοπιστία. Η μέση τιμή της διάστασης σχέση ιατρού-ασθενή ήταν 4.09±1, για την ιατρική φροντίδα 3.56±0.8, την πληροφόρηση- υποστήριξη 3.97±0.9 και την οργάνωση φροντίδας 4.0l±1.2, που σημαίνει καλή γνώμη για τον γενικό ιατρό. Ωστόσο, η μέση τιμή της διάστασης προσβασιμότητα ήταν χαμηλή (2,34±0,8) και απέδειξε δυσαρέσκεια. Στατιστικά σημαντικές διαφορές βρέθηκαν μεταξύ φύλου και σχέση ασθενούς - ιατρού (p=O.Ol), πληροφόρηση- υποστήριξη (pSO.OO1) και οργάνωση φροντίδας (ρ=Ο.Ο03). Η ηλικιακή ομάδα συσχετίστηκε με την πληροφόρηση- υποστήριξη (pSO.OO1) και με την οργάνωση φροντίδας ( pS 0.001). Τέλος με βάση τα υποδείγματα, το φύλο, η ηλικία, το επίπεδο εκπαίδευσης, η κατάσταση της υγείας, η συχνότητα των επισκέψεων και η ύπαρξη ασθένειας άνω των 3 μηνών αποδείχθηκαν ότι επηρεάζουν σημαντικά την ικανοποίηση. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΤΑ: Οι ασθενείς ήταν ικανοποιημένοι από τις παροχές φροντίδας των γενικών ιατρών και τα κοινωνικο-δημογραφικά χαρακτηριστικά αποδείχθηκαν σημαντικοί προγνωστικοί παράγοντες της ικανοποίησης. Ωστόσο, τα προβλήματα στην προσβασιμότητα είναι σκόπιμο να λυθούν μέσω της επικείμενης μεταρρύθμισης της Π.Φ.Υ. στην Κύπρο.

Απαγορεύεται η δημοσίευση ή αναπαραγωγή, ηλεκτρονική ή άλλη χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση του δημιουργού και κάτοχου των πνευματικών δικαιωμάτων
Except where otherwise noted, this item's license is described as Απαγορεύεται η δημοσίευση ή αναπαραγωγή, ηλεκτρονική ή άλλη χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση του δημιουργού και κάτοχου των πνευματικών δικαιωμάτων