Γένεση και πηγές του όρου της Χαλκηδόνας. Συμβολή στην ιστορικοδογματική διερεύνηση του όρου της Δ' Οοικουμενικής Συνόδου

Martzelos, Georgios (1986)

Book

ΆΦορμή γιά τή συστηματική ένασχόλησή μας μέ τό θέμα αυτό υπηρξε ή μεγάλη διεκκλησιαστική του σπουδαιότητα γιά τόν έπικείμενο θεολογικό διάλογο της 'Ορθόδοξης Έκκλησίας μέ τίς άντιχαλκηδόνιες Έκκλησίες της Άνατολής.

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/