Η Εξελικτική Επιστημολογία ως Μεθοδολογία Μελέτης της Επιχειρηματικής Διαδικασίας και Στρατηγικής

Vliamos, Spyros ; Tzeremes, Nikolaos (2011)

Article

Η σύγχρονη βιβλιογραφία για τα επιχειρηματικά κίνητρα και τα επιχειρηματικά χαρακτηριστικά παραδέχεται σε γενικές γραμμές ότι επιχειρηματικές δράσεις λαμβάνουν χώρα όταν οι ευκαιρίες και τα άτομα συναντούνται (Shane and Venkataraman, 2000). Εν τούτοις τα άτομα διαφέρουν ως προς το βαθμό ετοιμότητας που διαθέτουν, γνώσης που κατέχουν και της ανάγκης για επίτευξη του στόχου τους (McClelland, 1965· Kirzner, 1973· Schultz, 1975· Shane, 2000). Το θέμα που επομένως ανακύπτει σχετίζεται όχι μόνον με την προσφορά της επιχειρηματικότητας αλλά και με το επίπεδο της ποιότητας αυτής. Διάφορες μελέτες προτείνουν διαφορετικά χαρακτηριστικά της επιχειρηματικής ποιότητας τα οποία όμως όλα φέρουν ένα κοινό χαρακτηριστικό: υψηλού επιπέδου γνώση και δεξιότητες.

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/