Οικονομική ανάλυση των ιατρικών λαθών

Vliamos, Spyros ; Hatziplaton, Maria P. (2008)

ανάτυπο

Article

Τα ιατρικά λάθπ ευθύνονται για πολλούs θανάτουs το χρόνο, γεγονόs που προκαλεί καταγγελίεs από πολίτεs εναντίον ιατρών και Εθνικών Συστπμάτων γγείαs με αποτέλεσμα τπν υπερβολικn αύξηση των ασφαλίστρων ή και την παντελή απόσυρση της ασφαλιστικns κάλυψns έναντι ιατρικών λαθών. Τα ιατρικά λάθπ αντιμετωπίζονται από τπν οικονομικn ανάλυση ως ένα ανεπιθύμητο υποπροϊόν τns παροχής ιατρικής φροντίδαs με σnμαντικη πιθανότητα δυσμενών αποτελεσμάτων για τα εμπλεκόμενα μέρπ. Έτσι, τα ιατρικά λάθη αποτελούν ένα 'ασφαλίσιμο συμβάν' το οποίο οι περισσότεροι ιατροί είναι διατεθειμένοι να αγοράσουν παρά το υψηλό κόστοs τns συγκεκριμένns ασφάλισns. Εν τούτοιs, n οικονομικn απώλεια από τα ιατρικά λάθη παραμένει πολύ υψnλn και οφείλεται στην μέθοδο της ιατρικής φροντίδαs σε συνδυασμό με τη μέθοδο αποζnμίωσns αυτών που βλάπτονται. Εδώ, διατυπώνεται n θέση ότι τα ιατρικά λάθη είναι κυρίωs συνέπεια του συστημικού χαρακτήρα του προβλnματοs, (έλλειψη επαρκών οικονομικών πόρων με σπμαντικές δυσκολίεs στην παροχή ιατρικών υπηρεσιών, μικρό ποσοστό των ιατρικών θεωριών και πρακτικών επιστημονικά τεκμηριωμένων ως προς τις γενεσιουργέs αιτίεs των ασθενειών, οι δε υπόλοιπες βασίζονται σε στατιστικές παρατηρήσεις και εμπειρικά συμπεράσματα των ιατρών και αποβλέπουν απλώs στπν καταστολή των συμπτωμάτων τns ασθένειαs και στην ομαλn ικανοποίηση των βασικών αναγκών του ασθενούs, χωρίs γνώση των γενεσιουργών αιτίων, κλπ). Στο παρόν άρθρο προσεγγίζονται τα ιατρικά λάθη με τη μέθοδο της οικονομικns ανάλυσns του δικαίου. Το αίσθπμα του κοινού για δράσειs εναvτίoν των γιατρών αντικατοπτρίζεται στο γράμμα τns κείμενns νομοθεσίαs, με το αιτιολογικό τns διατnρnσns τns εμπιστοσύνns του κοινού στο νομικό πλαίσιο. Στπν περίπτωση αυτή όμωs θα πρέπει οι αποζnμιώσειs που επιδικάζονται να μην είναι κερδοσκοπικού ενδιαφέροντοs, με τπν έννοια τns επιβολns ποινών υψnλότερns αξίαs από τη ζπμιά που προηγήθηκε. Επομένωs, από την άποψη tns οικονομικns επιστnμns απαιτείται εξέταση των σχέσεων μεταξύ της διάπραξns του ιατρικού λάθουs (άρα και του κόστουs της πρόλnψns του) και της αξίαs της ζnμίαs που προκλήθηκε στο άτομο και την κοινωνία, με κριτήριο την κοινωνική δικαιοσύνη αλλά και τπν οικονομικn αποτελεσματικότητα, ώστε να μεγιστοποιείται n κοινωνική ευημερία.

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/