Επιθετικότητα, εκφοβισμός και θυματοποίηση σε σχέση με το κοινωνικό προφίλ Κυπρίων και μεταναστών εφήβων

Demetriou, Danae (2016)

This research is the first to study the phenomena of aggression and bullying ίη relation to bullying mechanisms and ίη taking into account the context. The aim of the study is to analyze the socio-economic profile (gender, age, socio-econornic status of the farnily, parental education, nationality) of adolescents from Pafos ίη relation to νaήοus types of bullying and νictimization (physical, νerbal, relational, racism and cyber) and νarious forms of aggression (actiνe, reactiνe, direct / natural, indirect / relational and νerbal). It also intends to define the mechanisms of bullying ίη relation to the socio-economic profile of adolescents. The sample is consisted of 756 adolescents (53% girls), Mean age = 16.1, S.D. = 0.39), of which 20% are imrnigrants. Two νalid and reliable questionnaires, as well as information οη demographic characteήstίcs were used for data collection. The main results show that: a) boys are more likely to engage ίn bullying and νictimization, b) both boys and girls are more likely Ιο do bullying using verbal forms and because they want to dominate. c) first generation imrnigrants are more likely to engage ίn bullying and νictirnization, d) first generation immigrants do bullying to acquire strong ties amongst their group and the second generation migrants and Cypriots do bullying for domination. Ιη discussion, solutions for creating interνentions for first-generation imrnigrant adolescents are proposed.

Η παρούσα έρευνα είναι η πρώτη που μελετά τα φαινόμενα της επιθετικότητας και του εκφοβισμού σε σχέση με τους μηχανισμούς εκφοβισμού και λαμβάνοντας υπόψη το συγκείμενο. Σκοπός είναι να αναλύσει το κοινωνικοοικονομικό προφίλ (φύλο, ηλικία, κοινωνικό-οικονομικό επίπεδο της οικογένειας, μορφωτικό επίπεδο των γονέων, εθνικότητα) των εφήβων της Πάφου σε σχέση με τους διάφορους τύπους εκφοβισμού και θυματοποίησης (φυσικός, λεκτικός, σχεσιακός, ρατσισμός και διαδικτυακός) καθώς και διάφορες μορφές επιθετικότητας (ενεργητική , αντιδραστική , άμεση/φυσική, έμμεση/σχεσιακή και λεκτική). Επίσης, σκοπεύει να καθορίσει τους μηχανισμούς εκφοβισμού σε σχέση με το κοινωνικοοικονομικό προφίλ των εφήβων . Στην έρευνα συμμετείχαν 756 έφηβοι (53% κορίτσια, Μέσος όρος ηλικίας = 16,1 Διακύμανση= 0.39), εκ των οποίων 20% μετανάστες. Για τη συλλογή δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν 2 έγκυρα και αξιόπιστα ερωτηματολόγια, καθώς και πληροφορίες για δημογραφικά χαρακτηριστικά . Τα βασικά αποτελέσματα που προέκυψαν ήταν τα εξής: α) τα αγόρια έχουν περισσότερες πιθανότητες να εμπλακούν σε εκφοβισμό και θυματοποίηση, β) ανεξαρτήτως φύλου οι έφηβοι εκφοβίζουν κυρίως για κυριαρχία χρησιμοποιώντας πιο συχνά τον λεκτικό εκφοβισμό, γ) οι μετανάστες 1 ης γενιάς έχουν περισσότερες πιθανότητες να εμπλακούν σε εκφοβισμό και θυματοποίηση, δ) οι μετανάστες 1ης γενιάς εκφοβίζουν για την απόκτηση ισχυρών δεσμών στην παρέα ενώ οι μετανάστες 2η ς γενιάς και οι Κύπριοι εκφοβίζουν για κυριαρχία. Στη συζήτηση προτάθηκαν λύσεις για δημιουργία παρεμβάσεων που να συμπεριλαμβάνουν και την παράμετρο των εφήβων μεταναστών πρώτης γενιάς.