Πολιτικές προσέλκυσης ιδιωτικών επενδύσεων και ιδίως άμεσων ξένων Οι παρεμβάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΟΙ επί μέρους ρυθμίσεις Περιφερειών Χωρών Μελών της Ε.Ε.

Athanasopoulos, Constantinos GE. ; Delitheou, Vassiliki (2012)

Article

Ανεξαρτήτως των διατυπωθεισών απόψεων υπό των θεωρητικών του Διεθνούς Δικαίου περί της «πατρότητας» της εννοίας του Διεθνούς Οργανισμού , ως Διεθνής Οργανισμός εκλαμβάνεται συνήθως Ομάδα Κρατών, η οποία διαθέτει ιδία βούληση και, βεβαίως, ίδια αυτόνομα Όργανα προς μετουσίωση της ιδίας βούλησης σε πράξη.

Collections:
c. Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλας
Except where otherwise noted, this item's license is described as c. Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλας