Τοις εντευξομένοις ή Η 9η Μαϊου 1945 αφετηρία των ανοικτών Δημοκρατικών Οριζόντων της Ευρώπης

Athanasopoulos, Constantinos GE. (2016)

Τριμηνιαία επιστημονική έκδοση Συχνότητα : Τέσσερις φορές τον χρόνο Ελληνικό Κέντρο Αποκέντρωσης, Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Περιφερειακής Ανάπτυξης

Article

Ενασχοληθέντες Επιστήμονες διαφόρων ειδικοτήτων με το θέμα δέχονται, ότι ο Β' Παγκόσμιος Πόλεμος προσέδωσε αξιοπιστία και εγκυρότητα σε λεχθέντα υπό του ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΥ, του ΠΛΑΤΩΝΟΣ και του ΘΟΥΚΥ ΔΙΔΟΥ περί του πολέμου. Ο ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ εξ Εφέσου (535 - 475 π.χ.) διετύπωσε την άποψη, πως «ο πόλεμος πάντων μεν Πατήρ εστί, πάντων δε βασιλεύς και τους μεν (απ)έδειξε Θεούς, τους δε Ανθρώπους, τους μεν εποίησε δούλους, τους δε ελευθέρους», υπό την έννοια του συνεχούς (μέσω πολέμων) ανταγωνισμού μεταξύ των μεμονωμένων όντων, αλλά και των συλλογικών οντοτήτων, ως «αναγκαίου» νόμου της φύσεως. Ο ΠΛΑΤΩΝ (425 - 345 πχ.) ομίλησε περί συνεχούς, αν και ενίοτε αφανούς και λανθάνοντος πολέμου, μεταξύ των πόλεων: «τω δε έργω πάσας προς πάσας τας πόλεις αεί πόλεμον ακήρυκτον κατά φύσιν είναι», αποκλίνων υπέρ της αποφυγής του πολέμου. Ο ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ (454 - 394 πΧ.) υπεστήριξε την άποψη της υπό προϋποθέσεις διεξαγωγής πολέμου: «ει δε αναγκαίον ην ή είξαντας ευθύς τοις πέλας υπακούσαι ή κινδυνεύσαντες περιγενέσθαι, ο φυγών τον κίνδυνον, έναντι του υποστάντος τούτον, πλέον μεμπτός εστί».

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/