Η Συνθήκη του Μάαστριχτ και η δημόσια διοίκηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ioakeim, Giorgos (2015)

The Public Administration is one of the most important research and analysis areas worldwide. In Europe, a number of the Community Treaties have dealt with the structure, organization and objectives of public administration, in order to achieve convergence and Europeanization of state administrations. This paper aims to examine how they have developed national public administrative systems in the Member States by the launch of the strategy for the competitiveness of the European Union within the framework of various EU treaties starting with the Maastricht Treaty, and to present proposals to improve public administration in the context of EU targets.

Thesis

Η Δημόσια Διοίκηση αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους τομείς έρευνας και ανάλυσης παγκοσμίως. Στην Ευρώπη, μια σειρά ιδρυτικών συνθηκών της Κοινότητας έχουν ασχοληθεί με την δομή, οργάνωση και τους στόχους της δημόσιας διοίκησης, με σκοπό την επίτευξη της σύγκλισης και του εξευρωπαϊσμού των κρατικών δημόσιων διοικήσεων. Η παρούσα εργασία έχει ως στόχο να εξετάσει τον τρόπο που έχουν αναπτυχθεί τα εθνικά δημόσια διοικητικά συστήματα στα κράτη μέλη από την έναρξη της στρατηγικής για την ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσα στα πλαίσια των διαφόρων συνθηκών της Ε.Ε. ξεκινώντας από την Συνθήκη του Μάαστριχτ, και να παρουσιάσει προτάσεις για την βελτίωση της δημόσιας διοίκησης στα πλαίσια των στόχων της Ε.Ε.