Ποιότητα ζωής νεφροπαθών σε αιμοκάθαρση και σε περιτοναϊκή κάθαρση

Iakovou, Ioanna (2015)

The number of patients who need Haemodialysis are increasing rapidly. The importance to secure a quality life for patients who suffer from chronic renal failure is as important as the need for survival. Following this, health professionals and especially nurses that work in the renal department are demanded to be able to evaluate and asses the importance of a quality life offered by rehabilitation therapy. Cause: this review aimed to identify and describe the factors that influence the quality of life of the patients that undergo haemodialysis and peritoneal dialysis. Additionally also aims to inform the multidisciplinary teams for better management of the patients with chronic renal failure and consequently the improvement of existing health services and also be used as a basis for further research. Method: this study was a systematic review of the literature about haemodialysis and the quality of life of the people that undergo the treatment. Base on the data from Pubmed, Chinahl, Google Scholar. Additionally articles were sought on the websites: Kidney Foundation, WHO, EDTNA, EPSA, ISPD and ERA. Key words that were used in the search were , , dialysis , dialysis patients , . Results: the review showed that the quality of life of the patients with chronic renal failure that undergo dialysis are affected by different factors like physical, psychological, social, economical and family status. Every method presents the advantages and disadvantages and a choice for each patient depending on which stage of renal failure they are suffering from and the ’ lifestyle and family status and situation. Conclusion: the factors that interact with the quality of life are interrelated and complicated. The health professionals must be capable of dealing promptly with the problems presented to each patient with success of at least to minimize the impact of their problems as much as possible. Necessary is the involvement of the ’ family with the caring and treatment of the patient. Key words: peritoneal dialysis, satisfaction of dialysis patients, quality of life.

Thesis

Ο αριθμός των ασθενών που χρειάζονται αιμοκάθαρση αυξάνεται δραματικά. Η εξασφάλιση της ποιότητας ζωής του ασθενούς που πάσχει από Χρόνια Νεφρική Νόσο (XNN) είναι εξίσου σημαντική, όσο και η επιβίωσή του. Ως εκ τούτου, οι επαγγελματίες υγείας και ιδιαίτερα οι νοσηλευτές που ασκούνται σε αυτό το χώρο, απαιτείται να μπορούν, να αντιλαμβάνονται, να εκτιμούν και αξιολογούν την προστιθέμενη αξία μιας θεραπείας αποκατάστασης στην ποιότητας ζωής των ασθενών. Σκοπός: η παρούσα ανασκόπηση έχει σκοπό να προσδιορίσει και περιγράψει τους παράγοντες που επηρεάζουν την ποιότητα ζωής των ασθενών που υποβάλλονται σε εξωνεφρική θεραπεία αιμοκάθαρσης και περιτοναϊκή κάθαρση. Επιπρόσθετα στοχεύει στην ενημέρωση της διεπιστημονικής ομάδας για την καλύτερη διαχείριση των ασθενών με ΧΝΝ και κατά συνέπεια τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας. Επίσης θα μπορούσε να αποτελέσει βάση για περαιτέρω έρευνα. Υλικό-μέθοδος: Η μελέτη αυτή έγινε με συστηματική ανασκόπηση της βιβλιογραφίας για την αιμοκάθαρση και την ποιότητα ζωής των ατόμων αυτών στις βάσεις δεδομένων Pubmed, Chinahl, Google Scholar. Επιπρόσθετα αναζητήθηκε σχετική αρθρογραφία στους ιστότοπους: Kidney Foundation, WHO, EDTNA, EPCA, ISPD και ERA.Χρησιμοποιήθηκαν ως λέξεις ευρετηριασμού: «χρόνια νεφρική ανεπάρκεια», «αιμοκάθαρση», «περιτοναϊκή κάθαρση», «ικανοποίηση ασθενών σε κάθαρση», «ποιότητα ζωής». Αποτελέσματα: Από την ανασκόπηση προέκυψε ότι η ποιότητα ζωής των ασθενών με ΧΝΝ που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση ή σε περιτοναϊκή κάθαρση επηρεάζεται από διάφορους παράγοντες όπως είναι οι σωματικοί, οι ψυχολογικοί, κοινωνικοοικονομικοί και οι οικογενειακοί. Η κάθε μέθοδος παρουσιάζει πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα και η επιλογή για τον κάθε ασθενή εξαρτάται από το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η νόσος αλλά και του τρόπου ζωής του ασθενή και της οικογένειάς του. Συμπεράσματα: Οι παράγοντες που επηρεάζουν την ποιότητα ζωής είναι αλληλένδετοι και πολύπλοκοι. Η ομάδα υγείας πρέπει να είναι ικανή να αντιμετωπίζει έγκαιρα τα προβλήματα που παρουσιάζει ο ασθενής και να τα αντιμετωπίζει περιορίζοντας τα στο ελάχιστο δυνατόν. Απαραίτητη είναι και η εμπλοκή της οικογένειας στη φροντίδα του ασθενούς. Λέξεις κλειδιά. περιτοναϊκή κάθαρση, ικανοποίηση ασθενών σε κάθαρση, ποιότητα ζωής.