Η επιβάρυνση της οικογένειας που φροντίζει μέλος με σχιζοφρένεια

Αντωνίου, Αντώνης (2016)

Introduction. Schizophrenia is one of the most aggravating disorders. About 40% - 90% of schizophrenia patients are living in the community, and their relatives have undertaken caring (WHO 1997). Aim. The aim of the study was to investigate factors that contribute to the development of burden in relatives caring for people with schizophrenia. Method. We conducted critical review of the research bibliography. Relative articles were found in Pubmed, Cohrane and Cinahl. Additionally, relevant articles were recruited from the bibliography of the articles resulted from the first review. We used key words family burden, caregiver burden, and schizophrenia with several combinations. We included quantitative articles that were published in English language from 2000 to 2015 concerning families caring of a person with schizophrenia. Results. Several factors contribute to the development of burden to relatives caring for a person with schizophrenia. These factors might concerning the nature of the illness and difficulties arising in order to cope with this, personal relatives and patients characteristics, cultural differences concerning illness perceptions and treatment, duration of illness, age of onset, the relationship between the carer and the patient as well as the support from mental health and social services. Conclusion. Burden symptoms are more prominent with recrudescence of patient’s psychotic symptoms, connecting relative’s anxiety related disorders with patient’s psychotic symptomatology. Additionally, relative’s anxiety and depressive symptoms lead to a chronic condition resulting in psychological distress. Burden and psychological distress worsen relative’s mental health and have negative contribution to the patient’s mental health as well.

Thesis

Εισαγωγή: Η σχιζοφρένεια είναι από τις περισσότερο επιβαρυντικές νόσους. Το 40% - 90% των ατόμων με σχιζοφρένεια ζουν στην κοινότητα, με τους συγγενείς τους να αναλαμβάνουν το κομμάτι της φροντίδας (WHO 1997). Σκοπός: Η διερεύνηση της επιβάρυνσης στους φροντιστές που παρέχουν φροντίδα σε άτομα με σχιζοφρένεια και των παραγόντων που συμβάλλουν στην εμφάνισή της. Υλικό και μέθοδος: Πραγματοποιήθηκε κριτική ανασκόπηση της ερευνητικής βιβλιογραφίας. Η αναζήτηση της βιβλιογραφίας θα γίνει στις βάσεις δεδομένων PubΜed, Cochrane και Cinahl. Επιπλέων, μελετήθηκαν οι βιβλιογραφικές αναφορές των άρθρων που προέκυψαν από την αρχική αναζήτηση, για εντοπισμό περαιτέρω ερευνητικών μελετών. Χρησιμοποιήθηκαν οι λέξεις-κλειδιά family burden, caregiver burden, schizophrenia (επιβάρυνση οικογένειας, επιβάρυνση φροντιστή, σχιζοφρένεια). Οι λέξεις-κλειδιά χρησιμοποιήθηκαν με διάφορους συνδυασμούς και συνδέσμους. Συμπεριλήφθησαν άρθρα των οποίων η γλώσσα δημοσίευσης είναι η αγγλική και τα οποία έχουν δημοσιευθεί από το 2000 μέχρι και το 2015. Συμπεριλήφθησαν ποσοτικές μελέτες οι οποίες πραγματοποιήθηκαν σε οικογένειες που φρόντιζαν ενήλικο μέλος με σχιζοφρένεια. Αποτελέσματα: Στην εμφάνιση επιβάρυνσης στους φροντιστές φαίνεται να σχετίζονται αρκετοί παράγοντες. Οι παράγοντες αφορούν στην φύση της ίδιας της νόσου και των δυσκολιών που υπάρχουν στην αντιμετώπισή της, στα ατομικά στοιχεία των φροντιστών αλλά και των πασχόντων (συμπτώματα ψυχοπαθολογίας), σε πολιτισμικές διαφορές ως προς την αντίληψη της νόσου και της φροντίδας και σε παράγοντες όπως είναι η διάρκεια της νόσου, η ηλικία έναρξης, η επαφή με τον πάσχοντα και το είδος της σχέσης του με τον φροντιστή και την στήριξη που δέχεται η οικογένεια από τις υπηρεσίες παροχής φροντίδας. Συμπεράσματα: Η επιβάρυνση στους φροντιστές εμφανίζεται περισσότερο σε περιόδους που τα ψυχωτικά συμπτώματα του πάσχοντος συγγενή παρουσιάζουν έξαρση, συνδέοντας την εμφάνιση τους στους συγγενείς με την ενεργό ψυχοπαθολογία των πασχόντων. Επιπλέον, τα συμπτώματα άγχους και κατάθλιψης που εμφανίζονται στους συγγενείς γίνονται μια χρόνια κατάσταση και τους προκαλούν έντονη ψυχολογική ανησυχία. Τα συμπτώματα ψυχολογικής ανησυχίας και επιβάρυνσης επιβαρύνουν την ψυχική υγεία των μελών της οικογένειας αλλά έχουν και αρνητική επίδραση στο άτομο που πάσχει.