Συμμετοχή σε σχολικούς αγώνες και αποτελεσματική διοίκηση Σχολικής Μονάδας

Fragkidou D., Athanasia (2015)

The aim of this study is to examine how participation in school student contests can contribute to the effective administration of the school. At a practical level, this project is based on an empirical organisation of rhetoric speech contests as an innovative approach and good practice which has a significant role to play in the development of a collaborative school climate in the school community.

Thesis

Η συγκεκριμένη εργασία γίνεται με σκοπό να εξετάσει πως η συμμετοχή σε σχολικούς μαθητικούς αγώνες μπορεί να συμβάλει στην αποτελεσματιότερη διοίκηση της σχολικής μονάδας. Σε πρακτικό επίπεδο η εργασία βασίζεται στην εμπειρία της διοργάνωσης των ρητορικών αγώνων, ως καινοτόμου προσέγγισης και ''καλής πρακτικής'', που αποτελεί σημαντικό παράγοντα ανάπτυξης συνεργατικού κλίματος στη σχολική μονάδα.