Επαγγελματική Εξουθένωση στους Νοσηλευτές Ψυχικής Υγείας

Psoma, Sofia (2015)

BACKGROUND The stressful nature of the nursing profession is widely accepted and documented. The working environment in psychiatric departments creates tension, which affects physical, psychological and social level. AIM The purpose of this review was critical to study the literature on burnout in mental health nursing. In addition, the review aims at detecting the factors that contribute to the development of burnout in mental health nursing. METHODS Search strategy: The search of the literature was from the databases of Pubmed, Cohrane and Cinahl. The keywords used were burnout, professional burnout, mental health nursing. The keywords used in various combinations and links. Related articles also were searched in bibliography (references) of the articles that were selected in the first search. Participants: The review used only investigations involving the nursing staff in psychiatric structures and sections. Surveys generally involved the staff of these structures in the sample which included other health professionals, were excluded. Were also excluded investigations involving nurses working in prisons (forensic mental health nurses). Research Design: Included were all relevant studys. Time and other restrictions: The articles included were published between 2000 and 2015. Included were articles that language publication was Greek or English. RESULTS 19 relevant studies in accordance with the criteria set out in the methodology of the review were found. The results are presented in detail. CONCLUSION The results reveal that a significant proportion of mental health nurses have burnout symptoms. Extensive investigation of the factors that contribute to the emergence of the phenomenon of burnout is required.

Thesis

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ Η στρεσσογόνα φύση του νοσηλευτικού επαγγέλματος είναι ευρέως αποδεκτή και ερευνητικά τεκμηριωμένη. Το περιβάλλον εργασίας στα ψυχιατρικά τμήματα δημιουργεί ένταση, η οποία επιδρά σε σωματικό, ψυχολογικό και κοινωνικό επίπεδο. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός αυτής της κριτικής ανασκόπησης ήταν να μελετηθεί η βιβλιογραφία που αφορά στην επαγγελματική εξουθένωση των νοσηλευτών ψυχικής υγείας. Επιπλέον, η ανασκόπηση αποσκοπεί στην ανίχνευση των παραγόντων που συμβάλλουν στην ανάπτυξη επαγγελματικής εξουθένωσης των νοσηλευτών ψυχικής υγείας. ΥΛΙΚΟ - ΜΕΘΟΔΟΣ Στρατηγική αναζήτησης: Η αναζήτηση της σχετικής βιβλιογραφίας έγινε από τις βάσεις δεδομένων της Pubmed, της Cohrane και της Cinahl. Οι λέξεις κλειδιά που χρησιμοποιήθηκαν ήταν burnout, professional burnout, mental health nursing. Οι λέξεις κλειδιά χρησιμοποιήθηκαν με διάφορους συνδυασμούς και συνδέσμους. Σχετικά άρθρα αναζητήθηκαν επίσης και στην βιβλιογραφία (παραπομπές) των άρθρων που επιλέγηκαν κατά την πρώτη αναζήτηση. Συμμετέχοντες: Στην ανασκόπηση χρησιμοποιήθηκαν μόνο έρευνες που αφορούσαν το νοσηλευτικό προσωπικό σε ψυχιατρικές δομές και τμήματα. Έρευνες που αφορούσαν γενικά το προσωπικό αυτών των δομών, στο δείγμα των οποίων συμπεριλαμβάνονταν και άλλοι επαγγελματίες υγείας, αποκλείστηκαν. Αποκλείστηκαν επίσης έρευνες που αφορούσαν νοσηλευτές που εργάζονται στις φυλακές (forensic mental health nurses). Σχεδιασμός ερευνών: Συμπεριλήφθηκαν όλες οι σχετικές έρευνες. Χρονικοί και άλλοι περιορισμοί: Τα άρθρα που συμπεριλήφθησαν έχουν δημοσιευθεί από το 2000 μέχρι και το 2015. Συμπεριλήφθηκαν άρθρα που η γλώσσα δημοσίευσης ήταν η ελληνική ή η αγγλική. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Βρέθηκαν 19 έρευνες που μελετούσαν το θέμα σύμφωνα με τα κριτήρια που τέθηκαν στη μεθοδολογία της ανασκόπησης. Τα αποτελέσματα των ερευνών ποικίλουν. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Από τις έρευνες που εξετάστηκαν φαίνεται ότι ένα σημαντικό ποσοστό νοσηλευτών ψυχικής υγείας εμφανίζουν συμπτώματα επαγγελματικής εξουθένωσης. Απαιτείται εκτεταμένη διερεύνηση των παραγόντων που συμβάλλουν στην εμφάνιση του φαινομένου της επαγγελματικής εξουθένωσης