Το φαινόμενο της φοροδιαφυγής στην Κύπρο. Μια εμπειρική ανάλυση

Κωνσταντίνου, Κωνσταντίνα (2016)

Thesis

Η διπλωματική μου εργασία έχει ως θέμα την ανάλυση του φαινομένου της φοροδιαφυγής. Μέσα από την βιβλιογραφία την έρευνα και την συνέντευξη έχει καταβληθεί προσπάθεια μιας όσο το δυνατό καλύτερης απόδοσης του παγκόσμιου αυτού φαινομένου, με έμφαση τη φοροδιαφυγή στην Κύπρο, με όλα τα ανεπιθύμητα συνεπακόλουθα και τη συσχέτισή της με την παραοικονομία και την φοροδιαφυγή. Το κύριο μέρος της εργασίας αποτελείται από έξι συνολικά κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο αναπτύσσονται θέματα που είναι άμεσα συνδεδεμένα με την φοροδιαφυγή για την καλύτερη κατανόηση του φαινομένου. Το δεύτερο κεφάλαιο εντοπίζει τις συνέπειες που μπορεί να επιφέρει η φοροιαφυγή σε μια χώρα. Στο τρίτο μέρος αναλύονται τα αίτια και παράγοντες της φοροδιαφυγής στην Κύπρο. Ακολουθούν τα μέτρα αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής που έχουν ακολουθηθεί από διάφορες χώρες. Στο πέμπτο και αρκετά σημαντικό κεφάλαιο αναφέρονται τα κυριότερα μέτρα αντιμετώπισης του φαινομένου της φοροδιαφυγής στην Κύπρο. Τέλος, αναλύονται τα αποτελέσματα της έρευνας που έχει διεξαχθεί μέσω της μορφής του ερωτηματολογίου σχετικά με την φοροδιαφυγή στην Κύπρο. Η εργασία τελειώνει με τα ουσιώδη συμπεράσματα.