Διαχείριση άγχους και αποδοτικότητας της εργασίας. Η περίπτωση των μηχανικών επίβλεψης Δημοσίων Έργων

Πασσάς, Χρυσόστομος (2016)

Thesis

Η διαχείριση του εργασιακού άγχους και της αποδοτικότητας της εργασίας των υπαλλήλων σε ένα οργανισμό, έχει μελετηθεί διεξοδικά τα τελευταία χρόνια σε επίπεδο Οργανωσιακής Συμπεριφοράς, αποσκοπώντας στην αύξηση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας της παρεχόμενης εργασίας σε αυτόν. Ορισμένα επαγγέλματα είναι στρεσογόνα λόγω της φύση τους, επηρεάζοντας την ψυχική και σωματική υγεία αυτών που τα ασκούν. Ένα από αυτά είναι του μηχανικού (πολιτικού, αρχιτέκτονα, μηχανολόγου κ.λ.π.) Δημοσίου Υπαλλήλου, που επιβλέπει και διαχειρίζεται την κατασκευή των δημοσίων έργων της χώρας μας. Η τέλεση των καθηκόντων του μηχανικού επίβλεψης δημοσίων έργων σε ένα φορέα, παρουσιάζει ιδιαιτερότητες σε σχέση με τις αρμοδιότητες των υπολοίπων υπαλλήλων σε αυτόν. Η εργασία αυτή επιχειρεί να παρουσιάσει και να αναλύσει τα προβλήματα και τις ιδιαιτερότητες που προκύπτουν κατά την εκτέλεση των εργασιακών καθηκόντων του μηχανικού που εμπλέκεται στα δημόσια έργα, από το στάδιο της εκπόνησης της μελέτης έως την επίβλεψη και παραλαβή της κατασκευής του έργου, αποσκοπώντας στη μείωση του εργασιακού του άγχους και την αύξηση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας της εργασίας του. Αρχικά γίνεται εισαγωγή του αναγνώστη στην Οργανωσιακή Συμπεριφορά, με αναφορά στην αποτελεσματικότητα και στην αποδοτικότητα της εργασίας, καθώς και στο εργασιακό άγχος και στην ποιότητα της επικοινωνίας των εργαζομένων στον οργανισμό. Στη συνέχεια αναφέρονται τα δημόσια έργα και οι νομοθεσία που τα διέπει και κατόπιν παρουσιάζεται το αντικείμενο ενασχόλησης, οι αρμοδιότητες και οι ευθύνες των επιβλεπόντων μηχανικών κατά την διοίκηση – διαχείριση των δημοσίων έργων, ώστε ο αναγνώστης να κατανοήσει εν μέρει την φύση της εργασίας τους. Για την μελέτη και τον προσδιορισμό του εργασιακού άγχους, τις αιτίες που το μεταβάλουν όπως η επικοινωνία και η ικανοποίηση από την εργασία και πως αυτό επηρεάζει την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα του μηχανικού στον φορέα, συντάχθηκε ένα ερωτηματολόγιο, το οποίο συμπληρώθηκε από 30 μηχανικούς επιβλέποντες δημοσίων έργων της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Κέρκυρας και της Τεχνικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. Από την ανάλυση και συσχέτιση των απαντήσεών τους, αναδείχθηκαν προβληματισμοί που διέπουν το χώρο των δημοσίων έργων και εξήχθησαν ωφέλιμα συμπεράσματα για τον τρόπο που οι υπό μελέτη παράμετροι συνδέονται και αλληλοεπηρεάζονται. Τέλος, προτείνονται τρόποι βελτίωσης με στόχο το όφελος του εργαζόμενου, του φορέα αλλά και του συνόλου των πολιτών, που θα επωφεληθούν έμμεσα και άμεσα από την κατασκευή και χρήση των δημοσίων έργων της χώρας μας.