Σύνδρομο επαγγελματικής εξουθένωσης ογκολογικών νοσηλευτών

Σωκράτους, Σαλώμη (2016)

INTRODUCTION: The study of the factors that influence job satisfaction and burnout of nurses is a crucial point to ensure quality health care, particularly with regard to cancer patients. PURPOSE: The purpose of this critical review of the relevant international literature, is to investigate the prevalence of job satisfaction and burnout in a population of oncology nurses. MATERIAL AND METHOD: The method used for the completion of the study was to search for the relevant international literature from online databases such as PUBMED, SCOPUS and was used well as GOOGLE SCHOLAR, for the period 1991-2008. As keywords that were used, oncology, hematology, burnout, job satisfaction, nurse RESULTS: Through literature review found that levels of burnout in oncology nurses is high in contrast with those of job satisfaction. Some of the risk factors that seemed to be associated with this phenomenon are the understading of ongological structures, overloading with tasks, poor management and organization, interpersonal relations between staff and remuneration. CONCLUSION: From the bibliography review it comes up the need for intervention to minimize the risks that lead to burnout the oncology nurses, both at individual and organizational level.

Thesis

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η μελέτη των παραγόντων που επηρεάζουν την επαγγελματική ικανοποίηση και εξουθένωση των νοσηλευτών αποτελεί κρίσιμο σημείο για την εξασφάλιση της ποιότητας φροντίδας υγείας, ιδιαίτερα όσον αφορά στους ογκολογικούς ασθενείς. ΣΚΟΠΟΣ: Σκοπός της παρούσας κριτικής ανασκόπησης της σχετικής διεθνούς βιβλιογραφίας, είναι η διερεύνηση του επιπολασμού της επαγγελματικής ικανοποίησης και εξουθένωσης σε πληθυσμό ογκολογικών νοσηλευτών. ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε για την ολοκλήρωση της μελέτης, ήταν η αναζήτηση της σχετικής ελληνικής και διεθνούς βιβλιογραφίας στις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων όπως PUBMED, SCOPUS και έγινε χρήση επίσης και του GOOGLE SCHOLAR, για το χρονικό διάστημα από 1991 έως 2008. Χρησιμοποιήθηκαν οι λέξεις-κλειδιά, oncology, hematology, burnout, job satisfaction, nurse. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Μέσα από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση διαπιστώθηκε ότι τα επίπεδα επαγγελματικής εξουθένωσης των ογκολογικών νοσηλευτών είναι υψηλά σε αντίθεση με αυτά της επαγγελματικής ικανοποίησης. Μερικοί από τους παράγοντες κινδύνου που φάνηκαν να συσχετίζονται με το φαινόμενο αυτό είναι η υποστελέχωση των ογκολογικών δομών, η υπερφόρτωση με καθήκοντα, η κακή διοίκηση και οργάνωση, οι διαπροσωπικές σχέσεις μεταξύ του προσωπικού και η αμοιβή. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση προκύπτει η ανάγκη για παρέμβαση και ελαχιστοποίηση των κινδύνων που οδηγούν σε σύνδρομο επαγγελματικής εξουθένωσης τους ογκολογικούς νοσηλευτές, τόσο σε επίπεδο ατομικό όσο και σε επίπεδο οργανισμών.