Ανθρωποκεντρική προσέγγιση της οργανωσιακής αλλαγής μέσω πληροφοριακού συστήματος. Η περίπτωση του ΚΕΔΔΥ Δυτικής Θεσσαλονίκης

Κερκίρη, Σουλτάνα Άλ. (2016-02)

This thesis deals with the issue of the organizational change that an information system can implement in a workplace. By combining extensive quantitative and qualitative research analysis methods, the thesis examines the reasons why the employees of a Public Service find it difficult to accept broader organizational changes and, more specifically, organizational changes based on ICT. Specifically, this thesis analyses the difficulties that the employees of a Greek Public Service face on accepting an Information System that will act/operate as a tool for organization and coordination, for collaboration among the employees at all levels within the Public Service, and for the communication of the Service within its environment. Αs a case study, this study has developed the information system which is used in the Centre of Differential Diagnosis and Support. This information system is described in detail, specifically; all the facilities it provides in the above axes, namely, those of the organization, the coordination of the administration activities are displayed.

Thesis

Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματεύεται το θέμα της οργανωσιακής αλλαγής που μπορεί να επιφέρει ένα πληροφοριακό σύστημα (ΠΣ) σε έναν εργασιακό χώρο. Με εκτεταμένο συνδυασμό ποσοτικών και ποιοτικών αναλύσεων, εξετάζει τους λόγους που οι εργαζόμενοι δυσκολεύονται να αποδεχτούν γενικότερες οργανωσιακές αλλαγές και οργανωσιακές αλλαγές βασισμένες στις ΤΠΕ. Συγκεκριμένα, αναλύει τις δυσκολίες αποδοχής των εργαζομένων μιας Υπηρεσίας ενός ΠΣ που θα λειτουργεί σαν εργαλείο εργασίας, οργάνωσης και συντονισμού της λειτουργίας της, σαν μέθοδο συνεργασίας μεταξύ των εργαζομένων σε όλα τα επίπεδα Διοίκησης εντός της Υπηρεσίας και σαν εργαλείο επικοινωνίας της με το περιβάλλον. Ως μελέτη περίπτωσης, αυτή η εργασία έχει αναπτύξει το πληροφοριακό σύστημα που χρησιμοποιείται στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕΔΔΥ). Το πληροφοριακό αυτό σύστημα παρουσιάζεται αναλυτικά και επιδεικνύονται όλες οι δυνατότητες που προσφέρει στους παραπάνω άξονες της οργάνωσης, του συντονισμού ενεργειών και της διοίκησης της Υπηρεσίας.