Ο ρόλος του Διευθυντή της σχολικής μονάδας, στην ένταξη των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής

Αφεντουλίδου, Παναγιώτα (2016)

The inclusion of pupils with special educational needs in the school community is a matter of great concern to the academic community, internationally, in recent years. But little research has been done on the role of headteacher in the inclusion of these pupils, although the contribution is crucial. In this research we approach this issue from an innovative perspective, studying the role of headteacher in the inclusion of pupils with special educational needs in Physical Education. Due to lack of training in Greece, integration is treated with hesitation and doubt. In physical education hesitation rises as apparent security issue. Studying the legal framework existing in Greece for both special education and for special education in Physical Education found legal uncertainty that prevails in our country on the role of headteacher. The research has shown us that the role of educational leadership is crucial to the creation of an appropriate pedagogical atmosphere and a supportive framework that encourages inclusion. Teachers call for guidance and motivation of the headteacher, as support in the decision to initiate and develop inclusion strategies. There is no predetermined recipe to achieve the headteacher’s accession but should take account of each of the factors that make up the environment in which it operates (parents, local community, legal framework, culture etc.).Through analysis of eight interviews with headteachers of schools, we concluded that managers need guidance, because the legal framework is unclear. Also, further training is needed, as the headteachers do not know sufficiently what strategies to develop as to accession, and therefore, they believe that integration is primarily the responsibility of teachers for special education. Finally, we found that there is a willingness to develop strategies on the part of headteachers but the legal uncertainty and lack of training act as inhibitors.

Thesis

Η ένταξη των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στη εκπαίδευση είναι ένα ζήτημα που απασχολεί έντονα την ακαδημαϊκή κοινότητα διεθνώς τα τελευταία χρόνια. Όμως, ελάχιστες έρευνες έχουν γίνει σχετικά με το ρόλο του διευθυντή στην ένταξη των μαθητών αυτών, παρόλο που η συμβολή του είναι καθοριστική. Για το λόγο αυτό, αποφασίσαμε στη παρούσα έρευνα να προσεγγίσουμε το θέμα αυτό από μια πρωτοποριακή σκοπιά, μελετώντας τον ρόλο του διευθυντή, στην ένταξη μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής. Μέσα από ανάλυση οκτώ συνεντεύξεων από διευθυντές σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, καταλήξαμε στο συμπέρασμα, ότι οι διευθυντές χρειάζονται καθοδήγηση γιατί είναι ασαφές το νομικό πλαίσιο. Επίσης, χρειάζονται επιπλέον επιμόρφωση, καθώς δεν γνωρίζουν επαρκώς ποιες στρατηγικές να αναπτύξουν ως προς την ένταξη, με συνέπεια να θεωρούν ότι η ένταξη είναι ευθύνη πρωτίστως των εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής. Τέλος, διαπιστώσαμε ότι υπάρχει διάθεση για ανάπτυξη στρατηγικών από την πλευρά των διευθυντών, αλλά η νομική ασάφεια και η έλλειψη επιμόρφωσης λειτουργούν ως ανασταλτικοί παράγοντες. Η έρευνα κατέδειξε ότι ο ρόλος της εκπαιδευτικής ηγεσίας είναι καθοριστικός για την δημιουργία μιας κατάλληλης παιδαγωγικής ατμόσφαιρας και ενός υποστηρικτικού πλαισίου, που ενθαρρύνει την ένταξη στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής. Δεν υπάρχει προκαθορισμένη συνταγή για να επιτύχει ο διευθυντής την ένταξη, αλλά πρέπει να λαμβάνει υπόψη του, κάθε φορά, τους παράγοντες που συνθέτουν το περιβάλλον μέσα στο οποίο δρα (γονείς, τοπική κοινότητα, νομικό πλαίσιο, κουλτούρα κ.ο.κ.). Με βάση την έρευνα, καταλήγουμε σε μια σειρά προτάσεων, που αφορούν τον τρόπο που μπορεί να συμβάλλει ο διευθυντής, στην ένταξη παιδιών με ΕΕΑ, στο μάθημα της ΦΑ. Αυτές περιλαμβάνουν: Ενημέρωση για το νομικό πλαίσιο, συνεχή αναδιαμόρφωση στόχων, δημιουργία θετικής παιδαγωγικής ατμόσφαιρας, δημιουργία σχολικής επιτροπής για κάθε μαθητή με ΕΕΑ, υποστήριξη υφισταμένων, σύνδεση με την τοπική κοινότητα, διοργάνωση δράσεων ευαισθητοποίησης και ενημέρωση κατά την μετάβαση των μαθητών από την μια σχολική βαθμίδα στην άλλη.