Διακρίσεις και Τύποι Οργανωσιακής Κουλτούρας στους Δημόσιους Οργανισμούς και πως επηρεάζεται από την παρουσία της Ηγεσίας - Η περίπτωση του Πανεπιστημίου Νεάπολις.

Νεοφύτου, Χριστίνα (2016)

Basic purpose of specifιc dissertation, it is actually to be concerned to the collection, recording as also discussion of the types and discriminations of Organizational Culture ίn Public Organizations and how they are being affected by the presence of Leadership υροη special study that of Neapolis University ίη Pafos, Cyprus. For such reason ίη particular dissertation, the fιrst chapter is concerned to the meaning and characteristics of the Organizational Culture and its characteristics, as this was described by the various authors, Drs. as also researchers. Moreover, it will be discussed the leνels as also the types ofthe organizational culture. lη second chapter, there will also be the factors which affect the organizational culture, the probleIns as also the changes of culture and thereafter there will be discussed the operations as also mis-operations of this kind of culture and their meanings to such oι·ganization. ΒΥ concluding, it could be said that ίη the third chapter, it is analyzed the case of Organizational Culture according to Cameron και Quinn and the various types of Organizational Culture according to the different case studies, types as also characteristics. Finally, there are mentioned the methodology part as also the researches υροη use of questionnaires used for the purpose of specifιc study.

Thesis

Σκοπός της εν λόγω εργασίας, αναφέρεται σχετικά η συλλογή, καταγραφή και συζήτηση στοιχείων που αναφέρονται στις Διακρίσεις και τους Τύπους της Οργανωσιακής Κουλτούρας στους Δημόσιους Οργανισμούς και πως Επηρεάζεται από την Παρουσία της Ηγεσίας με ιδιαίτερη περίπτωση μελέτης εκείνη του Πανεπιστημίου Νεάπολις. Στην παρούσα εργασία, στο πρώτο κεφάλαιο θα οριστεί η έννοια της οργανωσιακής κουλτούρας και τα συστατικά της στοιχεία όπως την περιέγραψαν διάφοροι συγγραφείς, ακαδημαϊκοί και ερευνητές. Επίσης θα δούμε αναλυτικά τα επίπεδα της οργανωσιακής κουλτούρας και τους τύπους της οργανωσιακής κουλτούρας. Στο δεύτερο κεφάλαιο θα αναλύσουμε τους παράγοντες που επηρεάζουν την οργανωσιακή κουλτούρα, τα προβλήματα και αλλαγές της κουλτούρας. Στη συνέχεια θα αναλυθούν οι λειτουργίες και δυσλειτουργίες της οργανωσιακής κουλτούρας καθώς και τι είναι οι υποκουλτούρες και τη σημασία έχουν για τον οργανισμό. Τέλος στο τρίτο κεφάλαιο της εργασίας αναλύεται η οργανωσιακή κουλτούρα κατά τους Cameron και Quinn και οι τέσσερεις διαφορετικοί τύποι οργανωσιακής κουλτούρας με διαφορετικούς προσανατολισμούς, παραδοχές, πρακτικές και αξίες. Στη συνέχεια παρατίθεται η μεθοδολογία της έρευνας και το ερευνητικό αποτέλεσμα σχετικά με την έρευνα που έγινε στο Πανεπιστήμιο Νεάπολις.