Το φαινόμενο της ενδοσχολικής βίας στα σχολεία της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Στάσεις και απόψεις των διευθυντών για τις αιτίες δημιουργίας, συνέπειες και προτεινόμενοι τρόποι αντιμετώπισης του φαινομένου

Πολυχρονιάδης, Γεώργιος (2016-06)

Σκοπός της παρούσας μελέτης 11ταν η διερεύνηση του φαινομένου της ενδοσχολικής βίας στα σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Ν. Κιλκίς. Μέσα από ποσοτική μελέτη με τη χρήση ερωτηματολογίου, αναζητήθηκαν οι στάσεις και οι αντιλήψεις των διευθυντών Γυμνασίων και Λυκείων του Νομού Κιλκίς ως προς το συγκεκριμένο φαινόμενο και ειδικότερα, ως προς το ποιες είναι οι αιτίες δημιουργίας του και ποιες οι συνέπειές του, τόσο στα ίδια τα άτομα τα οποία πέφτουν θύματα του φαινομένου, όσο και στο σύνολο της σχολικής κοινότητας. Στην έρευνα συμμετείχαν 32 Διευθυντές Γυμνασίων, Λυκείων, ΣΕΚ και ΕΕΕΕΚ του Ν. Κιλκίς μέσης ηλικίας 53 ετών. Φαίνεται ότι η σημαντικότερη και πιο συνήθης έκφραση του φαινομένου της ενδοσχολικι1ς βίας είναι η άσκηση σωματικής βίας. Για τους περισσότερους, η σχολική βία είναι μια αρκετά σοβαρή υπόθεση και γι' αυτό προσπαθούν να βρουν τα αίτια της συμπεριφοράς των βίαιων μαθητών. Παρόλα τα περιστατικά σχολικής βίας δε φαίνεται να επηρεάζεται ιδιαίτερα αρνητικά το σχολικό κλίμα και η συμπεριφορά των μαθητών στο σχολείο. Η βασικότερη αιτία περιστατικών ήταν το γεγονός ότι οι μαθητές θύματα ανήκαν σε διαφορετικές ομάδες από τους μαθητές θύτες, ενώ οι κύριοι θύτες ήταν αγόρια ίδιας ηλικίας με τα θύματα, οι οποίοι «επιτέθηκαν» κυρίως σωματικά σε αυτά στον προαύλιο χώρο του σχολείου κατά τη διάρκεια του διαλείμματος, εν απουσία εκπαιδευτικού προσωπικού. Οι περισσότεροι παρευρισκόμενοι μαθητές και εκπαιδευτικοί προσπαθούν σε τέτοιες περιπτώσεις να επέμβουν για τη λήξη του περιστατικού, ενώ τα συναισθήματα που ακολούθησαν ήταν στενοχώρια και ανησυχία. Φαίνεται ότι οι σημαντικότεροι τρόποι αντιμετώπισης του φαινομένου είναι η εκπαίδευση των μαθητών προκειμένου να μάθουν να λύνουν με ειρηνικά μέσα τις διαφορές τους, ενώ καλό θα ήταν να υπάρχει και ψυχολόγος στο σχολείο ο οποίος θα διαχειρίζεται τα περιστατικά βίας.

Thesis

This study aims at studying school bUllying in Greek Secondary Education in the Prefecture of Kilkis. Through a quantitative research with questionnaire we studied the attitudes and views of the principals of high schools of the Prefecture of Kilkis about school bullying, particularly concerning its reasons and consequences both for the victims and the school community in total. Thirty - two high school principals in the Prefecture of Kilkis participated in this research, with a medium age of 53 years old. It seems that the most important and usual realisation of school bullying is the physical violence. For the most principals school bullying is something very serious and therefore they try to find out the reasons of the violent behaviour of some pupils. However, the incidents of school bullying do not seem to have an important influence on school climate as well as the behaviour of the other pupils. The most basic reason tor school bullying is that the victims were not the members of the same team with the one of the bullies. Besides, the main bullies were boys at the same age with the victims, and they attacked mainly physically to the victims at the school yard during the break and while the teachers were not present. In such cases the most of the attending pupils and teachers try to interfere in order to stop the incident, while the caused feelings were distress and anxiety. It seems that the most important ways of confronting school bullying is the education of the pupils in order to be able to settle their disputes peacefully. Besides it would be advisable that in every school unit a psychologist dealing with school bullying incidents, should service.