Η αξία της σωστής διαχείρισης του ανθρωπίνου δυναμικού στη σχολική μονάδα

Πραντσίδου, Κυριακή (2016)

This work entitled "The value of proper management of human resources in the school unit" negotiates, as evidenced by the title, the important role of proper management of human resources in the school organization. In order to fully investigate the issue must first clarify key concepts related to the school unit. So, we analyze the meaning and the great role of school. Parallel, this work defines the concept of education and the school culture. Also, in one school unit important is the role of leader manager who is the one who will make the proper management of the human organism. For this reason, it seems important to analyze in this study the concept of leadership and the concept of the leader. Presented, additionally the leadership styles as well as the forms of leadership that may occur. The style and form of leadership that will be followed by every organization and thus in each school unit depends on the person who is leading, so it is important to analyze the role of the manager in the leadership of education. An important role in the proper management of human resources plays the management capacity of each director. Analyzed, therefore, the concept of governance, as well as the meaning and importance of human resource management in the school unit, but also the efficiency and effectiveness indicators.

Thesis

Η παρούσα εργασία με τίτλο «Η αξία της σωστής διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού στη σχολική μονάδα» διαπραγματεύεται, όπως γίνεται φανερό και από τον τίτλο, το σημαντικό ρόλο που παίζει η σωστή διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού στο σχολικό οργανισμό. Προκειμένου να διερευνηθεί ολοκληρωτικά το θέμα, πρέπει αρχικά να αποσαφηνιστούν βασικές έννοιες που αφορούν τη σχολική μονάδα. Έτσι, αναλύεται η έννοια του σχολείου και ο σπουδαίος ρόλος του. Παράλληλα, ορίζεται η έννοια της εκπαίδευσης αλλά και της σχολικής κουλτούρας. Επίσης, σε μια σχολική μονάδα σπουδαίος είναι ο ρόλος του διευθυντή ηγέτη, ο οποίος είναι αυτός που θα κάνει τη σωστή διαχείριση του ανθρώπινου οργανισμού. Γι’ αυτό το λόγο, κρίθηκε σκόπιμο και αναλύθηκε στην παρούσα μελέτη η έννοια της ηγεσίας, όπως και η έννοια του ηγέτη. Παρουσιάζονται, επιπλέον και τα στυλ ηγεσίας, όπως και οι μορφές ηγεσίας που μπορεί να υπάρξουν. Το στυλ και η μορφή ηγεσίας που θα ακολουθηθεί σε κάθε οργανισμό και επομένως σε κάθε σχολική μονάδα εξαρτάται από το άτομο που ηγείται αυτής, έτσι, αναλύεται ο ρόλος που διαδραματίζει ο διευθυντής στην ηγεσία της εκπαίδευσης. Σημαντικό ρόλο στη σωστή διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού παίζει και η ικανότητα διοίκησης του εκάστοτε διευθυντή. Αναλύεται, λοιπόν, η έννοια της διοίκησης, όπως επίσης και η έννοια και η σημασία της διοίκησης του ανθρώπινου δυναμικού στη σχολική μονάδα, αλλά και οι δείκτες αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας.