Γυναικείο φύλο και ηγεσία: απόψεις των γυναικών εκπαιδευτικών για την υπο-εκπροσώπησή τους στην εκπαιδευτική ιεραρχία

Γιαννιού, Δήμητρα (2016)

Although the female presence in the job market has been dynamically growing over the past decades, it has failed to do so when it comes to high ranking positions. This is especially evident in the field of education, in particular, as the female sex is predominant in educational posts but underrepresented in high-ranking posts. The purpose of this thesis is to explore what female educators believe about educational leadership. In particular, the thesis attempts to investigate what female educators believe an effective principal’s skills should be, as well as the reasons for or against them occupying positions of responsibility. The methodological approach used was quantitative (questionnaire), while the study sample comprised 150 women-educators from Halkidiki secondary education schools. According to the study’s conclusions, an effective school principal should be communicative, cooperative, respectful, empathetic and efficient in meeting bureaucratic demands; likewise, when asked about assuming a position of responsibility, women-educators listed social contribution, new challenges, belief in their skills and use of their qualifications. However, the study also concludes that the reasons inhibiting female educators from assuming high ranking positions are related to their devotion to teaching, the administration’s bureaucratic modus operandi, family, lack of motives, fear of conflicts and last but not least their very own reluctance to do so.

Other

Παρ’ όλο που τις τελευταίες δεκαετίες η γυναικεία παρουσία στην αγορά εργασίας εμφανίζει αυξανόμενη δυναμική, δεν εμφανίζει παρόμοια δυναμική στις θέσεις της ιεραρχίας. Ειδικότερα στο κομμάτι της εκπαίδευσης το φαινόμενο αυτό γίνεται άμεσα αντιληπτό, καθώς υπάρχει υπερ-εκπροσώπευση του γυναικείου φύλου στον εκπαιδευτικό κλάδο και υπο-εκπροσώπευση στις ιεραρχικά υψηλόβαθμές θέσεις. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση των απόψεων των γυναικών εκπαιδευτικών για την εκπαιδευτική ηγεσία. Ειδικότερα η εργασία προσπαθεί να διερευνήσει τις απόψεις των γυναικών εκπαιδευτικών για τις ικανότητες που χαρακτηρίζουν τον αποτελεσματικό διευθυντή, καθώς και τους λόγους που θα τις οδηγούσαν ή όχι στην ανάληψη μιας θέσης ευθύνης. Ως μεθοδολογική προσέγγιση χρησιμοποιήθηκε η ποσοτική (ερωτηματολόγιο), ενώ το δείγμα της μελέτης αποτέλεσαν 150 γυναίκες εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Χαλκιδικής. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας στις ικανότητες του αποτελεσματικού διευθυντή καταγράφονται η επικοινωνία, η συνεργασία, ο σεβασμός, η ενσυναίσθηση και η αποτελεσματικότητα στις γραφειοκρατικές λειτουργίες, ενώ στους λόγους για την ανάληψη θέσης ευθύνης από γυναίκες εκπαιδευτικούς προκύπτουν η προσφορά στο κοινωνικό σύνολο, η πρόκληση για το καινούριο, η πίστη στις ικανότητές τους και η θέληση για αξιοποίηση των προσόντων τους. Ωστόσο, από τα αποτελέσματα της έρευνας διαπιστώνεται ότι οι λόγοι που λειτουργούν ανασταλτικά στη διεκδίκηση μιας ιεραρχικής θέσης από τις γυναίκες εκπαιδευτικούς σχετίζονται με την προσήλωση στο διδακτικό έργο, τον γραφειοκρατικό χαρακτήρα της διοίκησης, την οικογένεια, την έλλειψη κινήτρων, τον φόβο των συγκρούσεων, αλλά και την ίδια την απροθυμία των γυναικών εκπαιδευτικών.