Ο ρόλος της επικοινωνίας και της συνεργασίας στο αποτελεσματικό νηπιαγωγείο «Θεωρητική και ερευνητική προσέγγιση από την οπτική γονέων και νηπιαγωγών»

Πέτρου, Ανδρούλα (2016-09)

Nowadays, we stress the importance of the two-way relationship between home and school, thus the issue of parents – teachers cooperation constitutes a field of study for scientific research. Based on this research it has been proven that parents play a key role in the school institution and that they affect students, teachers and the entire school environment (Papagiannidou, 2000). Although the cooperation between parents and school is not always easy, not even desirable by a part of the educational community and parents, (Matsagouras & Verdis, 2003), the school must make the issue of cooperation a priority and create the appropriate conditions to achieve it (Matsagouras, 2008). Therefore, family and school are two social institutions which have the child as their link. Their goals and aspirations are common. They both aim at the foundation of an integrated personality in children, as well as the creation of free, democratic, creative and virtuous citizens. They are equally concerned with ensuring the happiness and progress of the child. School and family are the main factors for shaping and molding each new generation, so this creates an urgent need for an honest and lasting cooperation between the two. The main objective of this thesis is to investigate this communication and cooperation between family and kindergarten. Research was conducted in kindergartens in Larnaca District with both parents and kindergarten teachers. The findings show that the cooperation between parents and kindergarten teachers is satisfactory and that there is will, on both sides, to create a stable, sincere and fruitful cooperation. Once we emphasize the need for meaningful and sincere cooperation between kindergarten and family, we will refer to the communicative frame of the two, with particular emphasis on the effective means of communication between the two institutions.

Thesis

Στις μέρες μας τονίζεται η σπουδαιότητα της αμφίδρομης σχέσης ανάμεσα στο σπίτι και το σχολείο, με αποτέλεσμα το θέμα της συνεργασίας γονιών και εκπαιδευτικών να αποτελεί αντικείμενο μελέτης πολλών επιστημονικών ερευνών. Με βάση αυτές τις έρευνες έχει αποδειχθεί ότι οι γονείς παίζουν καθοριστικό ρόλο στο σχολικό θεσμό και επηρεάζουν τους μαθητές, τους δασκάλους και ολόκληρο το σχολικό περιβάλλον (Παπαγιαννίδου, 2000). Αν και η συνεργασία των γονέων με το σχολείο δεν είναι πάντα εύκολη αλλά και επιθυμητή από ένα μέρος της εκπαιδευτικής κοινότητας και των γονέων (Ματσαγγούρας & Βέρδης, 2003), το σχολείο πρέπει να κάνει το θέμα της συνεργασίας προτεραιότητά του και να δημιουργήσει τις κατάλληλες προϋποθέσεις για την επίτευξή της (Ματσαγγούρας,2008). Επομένως η οικογένεια και το σχολείο είναι κοινωνικοί θεσμοί που έχουν ως συνδετικό τους κρίκο το παιδί. Κοινοί είναι οι στόχοι και οι επιδιώξεις τους. Αποσκοπούν και οι δύο στην οικοδόμηση μιας ολοκληρωμένης προσωπικότητας στο παιδί, στη δημιουργία ενός ελεύθερου, δημοκρατικού, δημιουργικού και ενάρετου πολίτη. Ενδιαφέρονται εξίσου για την εξασφάλιση της ευτυχίας και της προόδου στο παιδί. Αποτελούν σχολείο και οικογένεια τους κυριότερους συντελεστές διάπλασης και μόρφωσης κάθε νέας γενιάς. Το γεγονός αυτό δημιουργεί επιτακτικά την ανάγκη για μια ειλικρινή και διαρκή συνεργασία μεταξύ τους. Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως κύριο στόχο τη διερεύνηση αυτής της επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ της οικογένειας και του νηπιαγωγείου . Διενεργήθηκε έρευνα σε νηπιαγωγεία της επαρχίας Λάρνακας σε γονείς και σε νηπιαγωγούς.. Τα ευρήματα δείχνουν ότι η συνεργασία μεταξύ γονέων και νηπιαγωγών είναι ικανοποιητική και ότι υπάρχει θέληση, και από τις δύο πλευρές, για τη δημιουργία μιας σταθερής, ειλικρινούς και γόνιμης συνεργασίας. Αφού λοιπόν υπογραμμίσουμε την ανάγκη για ουσιαστική και ειλικρινή συνεργασία μεταξύ νηπιαγωγείου και οικογένειας θα αναφερθούμε στο επικοινωνιακό πλαίσιο των δύο,δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στους μεταξύ τους αποτελεσματικούς τρόπους επικοινωνίας.