Η επίδραση της ηγεσίας στην απόδοση των εκπαιδευτικών

Χριστοφόρου, Χριστάκης (2016)

In recent years, great importance has been given to leadership and the integration of the emotional factor at all levels of leadership. It seemed that emotional factors are crucial in the development of relationships and therefore affect work efficiency. As the concept of leadership is playing an important role in the business world and the various government departments, it also affects the functioning of educational structures, and employee performance to Organizations that have such leaders who inspire and motivate team members have more profits, since people work more efficiently. Beyond the cognitive abilities related to general intelligence, emotional elements or skills or abilities that compose emotional intelligence (EQ), they have proven that bring greater efficiency, as they are related to the way of thinking and the general person's reactions. The current reality in Cyprus with the economic crisis and all social and emotional problems created by it, it imposes the need for emotionally intelligent leaders in education more than ever. In this paper the different leadership theories are presented. Early theories are taking into account the leader – director’s individual characteristics of the school unit. Following this, other theories that examine the leader’s behavior are presented and in the end modern leadership theories will be presented with emphasis on transformational leadership. We will see the connection between the emotional intelligence and transformational leadership, to indicate that the directors with these abilities can affect the performance of teachers in their work.

Thesis

Τα τελευταία χρόνια, μεγάλη σημασία έχει δοθεί στην ηγεσία και στην ενσωμάτωση του συναισθηματικού παράγοντα σε όλα τα επίπεδα της ηγεσίας. Φάνηκε ότι οι συναισθηματικοί παράγοντες έχουν καθοριστική σημασία στην ανάπτυξη σχέσεων και συνεπώς επηρεάζουν την αποδοτικότητα στην εργασία. Η έννοια της ηγεσίας όπως διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στον κόσμο των επιχειρήσεων και των διαφόρων κρατικών υπηρεσιών, έτσι επηρεάζει τόσο την λειτουργία των εκπαιδευτικών δομών, όσο και την απόδοση των εργαζομένων σ’ αυτές. Οι οργανισμοί που έχουν τέτοιους ηγέτες, οι οποίοι εμπνέουν και παρακινούν τα μέλη της ομάδας, έχουν περισσότερα κέρδη, αφού το ανθρώπινο δυναμικό εργάζεται με μεγαλύτερη αποδοτικότητα. Πέρα από τις γνωστικές ικανότητες που αφορούν τη γενική νοημοσύνη, συναισθηματικής φύσης στοιχεία ή δεξιότητες ή ικανότητες που συνθέτουν τη συναισθηματική νοημοσύνη (EQ), έχουν αποδειχτεί, ότι επιφέρουν μεγαλύτερη απόδοση, καθότι συνδέονται με τον τρόπο σκέψης και τις γενικότερες αντιδράσεις του ατόμου. Η σημερινή κυπριακή πραγματικότητα με την οικονομική κρίση και όλα τα συνεπακόλουθα στον κοινωνικό τομέα, αλλά και στο συναισθηματικό κόσμο των εργαζομένων, επιβάλλει όσο ποτέ συναισθηματικά νοήμονες ηγέτες στο χώρο της εκπαίδευσης. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται αρχικά οι διάφορες θεωρίες ηγεσίας. Οι πρώτες θεωρίες που δημιουργήθηκαν λαμβάνουν υπόψη τα ατομικά χαρακτηριστικά του ηγέτη - διευθυντή σχολικής μονάδας. Στη συνέχεια παρουσιάζονται άλλες θεωρίες που εξετάζουν τη συμπεριφορά του και οι τέλος γίνεται αναφορά στις σύγχρονες θεωρίες ηγεσίας με έμφαση στη μετασχηματιστική ηγεσία. Ακολουθεί συσχέτιση συναισθηματικής νοημοσύνης και μετασχηματιστικής ηγεσίας, για να διαφανεί πως οι διευθυντές που χαρακτηρίζονται από τις παραπάνω ικανότητες, μπορούν να επηρεάσουν την απόδοση των εκπαιδευτικών στην εργασία τους.