Η επαγγελματική Ανάπτυξη των εκπαιδευτικών- Διερεύνηση των γνώσεων και απόψεων των εκπαιδευτικών για την εφαρμογή ενός προγράμματος επαγγελματικής μάθησης σε μια σχολική μονάδα της Κύπρου

Ανδρέου, Έλενα (2016-08)

The present work was compiled as part of getting a master of education diploma in Public Educational Administration at Neapolis University of Paphos. The thesis examines the subject of teachers’ professional learning-development. Part A discusses the theoretical context on which the whole work is based using a variety of bibliography reports. In Part B, firstly there is being presented the implementation of an innovative program of teachers’ professional learnig through action research in a Cypriot school unit and secondly the research that was carried out as part of this work. The aim of the research was to investigate teachers’ knowledge and views about the program of professional learning that was applied at their school. The research was carried out between 10 teachers working in a kindergarten in Cyprus and the researcher used the qualitative methodology to analyze data which were collected by personal structured interviews. The research results showed that teachers of the sample have a positive view for the professional learning program applied to their school and highlight many benefits for both their professional learning and generally for the school unit. According to their opinion their training –further education through the program and through action research, helps more in their professional learning from their previous training, since this new kind of training meets their needs, it takes place in the school area and therefore it can have set application in practice. Furthermore, teachers gave many suggestions for improving the program and all of them highlighted the need for training in more educational objects and the need of being given extra time to complete the program of professional learning.

Thesis

Η παρούσα εργασία εκπονήθηκε στα πλαίσια απόκτησης μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στη Δημόσια Εκπαιδευτική Διοίκηση, του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου. Η εργασία πραγματεύεται το θέμα της επαγγελματικής μάθησης-ανάπτυξης των εκπαιδευτικών. Το ΜΕΡΟΣ Α περιλαμβάνει το θεωρητικό πλαίσιο στο οποίο στηρίχτηκε η εργασία όπου γίνεται βιβλιογραφική ανασκόπηση επί του θέματος. Στο ΜΕΡΟΣ Β, παρουσιάζεται η εφαρμογή ενός καινοτόμου προγράμματος επαγγελματικής μάθησης μέσω έρευνας δράσης σε μια σχολική μονάδα της Κύπρου και η έρευνα που διενεργήθηκε στα πλαίσια της εργασίας. Στόχος της έρευνας αποτέλεσε η διερεύνηση των γνώσεων και απόψεων που έχουν οι εκπαιδευτικοί για την εφαρμογή του προγράμματος επαγγελματικής μάθησης στη σχολική τους μονάδα. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε 10 εκπαιδευτικούς μιας σχολικής μονάδας προδημοτικής εκπαίδευσης της Κύπρου και χρησιμοποιήθηκε η μεθοδολογία της ποιοτικής ανάλυσης των δεδομένων, τα οποία συλλέχθηκαν με το εργαλείο της δομημένης συνέντευξης. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι οι εκπαιδευτικοί του δείγματος βλέπουν θετικά το πρόγραμμα Υποστήριξη Επαγγελματικής Μάθησης (Υ.Ε.Μ.) που εφαρμόστηκε στο σχολείο τους και επισημαίνουν τα πολλά οφέλη τόσο για την επαγγελματική τους μάθηση-ανάπτυξη όσο και για τη σχολική μονάδα γενικότερα. Σύμφωνα με τις απόψεις τους η επιμόρφωση τους μέσα από το Υ.Ε.Μ. μέσω έρευνας δράσης βοηθά περισσότερο στην επαγγελματική τους μάθηση από τη μέχρι τώρα επιμόρφωση που είχαν, καθώς αυτού του είδους η επιμόρφωση ανταποκρίνεται στις δικές τους ανάγκες, συντελείται στο χώρο του σχολείου κι έχει άμεση εφαρμογή στην πράξη. Ακόμη, πρότειναν πολλές εισηγήσεις για βελτίωση του προγράμματος και επισημάνθηκε από όλους η ανάγκη για επιμόρφωση σε διάφορα εκπαιδευτικά αντικείμενα καθώς και η παροχή επιπλέον χρόνου για την εφαρμογή του Υ.Ε.Μ.