Η βία στο χώρο εργασίας του νοσηλευτικού προσωπικού

Μιχαήλ, Μιχάλης (2016)

The present study aims to investigate phenomenon of violence to nurses workplaces through a review of the existing greek and international literature, which covered international literature databases, books, research studies, scientific articles, and conferences. First, existing definitions of violence are provided and the forms through which violence manifests itself, as well as the factors behind its manifestation are analysed, especially in certain hospital departments (Department of Emergencies and the Operating theatre), where it was found that the incidence of violence is more frequent. There follows an analysis of the impact of violence on the nursing personnel as well as the patients. Finally, reference is made of the legislation relating to violence in the nurses’ workplace both worldwide and in the Greek area. Through the present thesis the fact is documented that violence is a very frequent phenomenon in the nurses’ workplace, it is manifested in various forms and it has serious consequences on both the health and the efficiency of nurses and in this way it negatively affects the quality of the health services. The study concludes with suggestions for ways of dealing with violence in the workplace with an emphasis on prevention. Furthermore, it is suggested that programmes for supporting, rehabilitation and reintegration of the victims of workplace violence should be organised with the aid of the counselling services.

Thesis

Σκοπός της μελέτης είναι η διερεύνηση του φαινομένου της βίας στους χώρους εργασίας του νοσηλευτικού προσωπικού, μέσω της ανασκόπησης της σχετικής ελληνικής και διεθνούς βιβλιογραφίας που κάλυψε βάσεις δεδομένων, βιβλία, ερευνητικές μελέτες, επιστημονικά άρθρα και συνέδρια. Στην αρχή δίνεται ο ορισμός της βίας και παρουσιάζονται και αναλύονται οι μορφές με τις οποίες εκδηλώνεται το φαινόμενο της βίας, ως επίσης και παράγοντες που σχετίζονται με την εμφάνιση του, ιδιαίτερα σε κάποια τμήματα του νοσοκομείου (Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών και Χειρουργείο), όπου βρέθηκε ότι τα περιστατικά βίας είναι αυξημένα. Ακολουθεί ανάλυση των επιπτώσεων της βίας τόσο στο ίδιο το νοσηλευτικό προσωπικό όσο και στους ασθενείς. Τέλος γίνεται αναφορά στο νομοθετικό πλαίσιο σχετικά με την πρόκληση βίας στους χώρους εργασίας του νοσηλευτικού προσωπικού τόσο σε παγκόσμιο επίπεδο όσο και στον ελληνικό χώρο. Μέσα από την παρούσα πτυχιακή τεκμηριώνεται ότι το φαινόμενο της βίας είναι πολύ συχνό στον εργασιακό χώρο των νοσηλευτών, εκδηλώνεται με διάφορες μορφές, έχοντας σοβαρό αντίκτυπο στην υγεία και την απόδοσή τους στην εργασία τους και ως εκ τούτου επηρεάζει αρνητικά την ποιότητα των υπηρεσιών υγείας. Η μελέτη καταλήγει με τη διατύπωση εισηγήσεων για τρόπους αντιμετώπισης της βίας στον εργασιακό χώρο του νοσηλευτικού προσωπικού με έμφαση στην πρόληψη. Γίνεται, επίσης, η εισήγηση για οργάνωση προγραμμάτων υποστήριξης, αποκατάστασης και επανένταξης των θυμάτων της εργασιακής βίας με τη βοήθεια συμβουλευτικής υπηρεσίας.