Μοντέλα ηγεσίας και τεχνικές παρακίνησης στο χώρο της υγείας

Χριστοδούλου, Χριστιάνα (2016)

Introduction: motivation has been an issue of concern in the past and has established itself as an integral part of the current organizational arrangements. The leadership of healthcare organizations is considered to have an essential role in modern management methods and is interwoven with the motivation and communication with employees. Motivation as a skill of the leader is of particular value because human resources are crucial for an effective health system. Today, the concept of leadership is considered interwoven with motivation and communication with employees. Aim: The aim of this paper is the study of leadership models, the relationship between the motivation of health workers and appropriate incentives strategies. Thus, the purpose of the study is conceptual and theoretical approach of leadership, leadership models and motivation of employees and the presentation of applications and their impact on health care results in the health facility. Material and method: a descriptive literature review and analysis of studies on data bases was conducted: the databases searched were PubMed, Cinahl, EBSCO, for the period from 2000 to 2015. Conclusions: Healthcare operates in a changing environment so as to maintain the high standards of care for patients and the effective and efficient management of services require a particular kind of leadership. Leadership, motivation, empowerment and trust are four important aspects towards a sustainable solution of health system performance. Effective leadership takes into account factors such as the expectations and motivations of their behavior, and the conditions within the organization. The ultimate objective of leadership is to encourage and support their employees based on specific methods to help improve employee efficiency, without disturbing their mentality. Transformational leadership is a suitable choice for healthcare organizations by promoting participation and empowerment and increases staff motivation.

Thesis

Εισαγωγή: η παρακίνηση υπήρξε ένα ζήτημα ανησυχίας στο παρελθόν και έχει καθιερωθεί ως αναπόσπαστο μέρος στις τρέχουσες οργανωτικές ρυθμίσεις. Η ηγεσία των οργανισμών υγείας θεωρείται ότι έχει έναν ουσιαστικό ρόλο στο πλαίσιο σύγχρονων μεθόδων διοίκησης και θεωρείται απόλυτα συνδεδεμένη με την παροχή κινήτρων και την επικοινωνία με τους εργαζόμενους. Η παρακίνηση ως δεξιότητα του ηγέτη έχει ιδιαίτερη αξία καθότι οι ανθρώπινοι πόροι είναι ζωτικής σημασίας για ένα αποτελεσματικό σύστημα υγείας. Σήμερα, η έννοια της ηγεσίας θεωρείται απόλυτα συνδεδεμένη με την παροχή κινήτρων και την επικοινωνία με τους εργαζόμενους. Στόχος της εργασίας είναι η μελέτη των μοντέλων ηγεσίας, της σχέσης μεταξύ των κινήτρων των εργαζομένων για την υγεία καθώς και των κατάλληλων στρατηγικών κινήτρων. Έτσι, σκοπός της μελέτης είναι η εννοιολογική και θεωρητική προσέγγιση της ηγεσίας, των μοντέλων ηγεσίας και της παρακίνησης των εργαζομένων καθώς και η παρουσίαση των εφαρμογών και των επιδράσεών τους στα αποτελέσματα περίθαλψης στο χώρο παροχής υπηρεσιών υγείας. Υλικό και μέθοδος: διενεργήθηκε περιγραφική βιβλιογραφική ανασκόπηση και ανάλυση μελετών στις βάσεις αναζήτησης δεδομένων βάσεις δεδομένων, όπως οι PubMed, Cinahl, EBSCO, για το χρονικό διάστημα από το 2000 ως το 2015. Συμπεράσματα: η υγειονομική περίθαλψη λειτουργεί σε ένα μεταβαλλόμενο περιβάλλον, έτσι ώστε το να διατηρηθούν τα υψηλά πρότυπα της φροντίδας των ασθενών και η αποτελεσματική και αποδοτική διαχείριση των υπηρεσιών να απαιτεί ένα ιδιαίτερο είδος ηγεσίας. Η ηγεσία, η παρακίνηση, η ενδυνάμωση και η εμπιστοσύνη είναι τέσσερις σημαντικές πτυχές προς την κατεύθυνση της βιώσιμης λύσης της απόδοσης του συστήματος υγείας. Η αποτελεσματική ηγεσία, λαμβάνει υπόψη παράγοντες, όπως οι προσδοκίες και τα κίνητρα της συμπεριφοράς τους, καθώς και τις συνθήκες εντός του οργανισμού. Ο απώτερος στόχος της ηγεσίας είναι να ενθαρρύνει και να ενισχύσει τους εργαζομένους, με βάση συγκεκριμένες μεθόδους που θα βοηθήσουν στη βελτίωση της αποδοτικότητας των εργαζομένων, χωρίς να διαταραχθεί η νοοτροπία τους. Η μετασχηματιστική ηγεσία είναι μια κατάλληλη επιλογή για τους οργανισμούς περίθαλψης διότι προωθεί τη συμμετοχή και τη χειραφέτηση και αυξάνει τα κίνητρα του προσωπικού