Ηγεσία και συναισθηματική νοημοσύνη στον τραπεζικό τομέα

Ζήνωνος, Άννα (2016)

Τhis assignment deals with leadershίp and emotional intelligence ίη the banking sector. It is divided into two parts: the theoretical and the observational / experimental. Τhe theoretical part approaches both the aspects of emotional intelligence and Ieadership. Firstly, more specifically the definition of emotional intelligence as well as its theoretical models is being mentioned. lη addition, there are comments regarding emotional intelIigence ίη the working field and ίη the ways that emotions are controlled. Continuing, the meaning and the forms of leadershίp are being mentioned as well as the importance of emotions during the undertaking of leadershίp. Furthermore, there is a correlation between emotional intelligence and leadership and between leadershίp, effectiveness and change management. Τhe second part of this survey consists of a preparatory research that took place during this assignment. Τhe aim of this research was to investigate the importance of both leadershίρ and emotional intelIigence ίη the banking sector. Based οη the results of this research, we conclude that bankers are ίη general satisfied ίη most aspects of their job, a fact that is being confirmed by their answers. Τhe results that came out of this survey are encouraging especially when it comes to the working environment and the working conditions ίη the banking sector.

Thesis

Η παρούσα εργασία ασχολείται με την ηγεσία και τη συναισθηματική νοημοσύνη στον τραπεζικό τομέα. Η εργασία χωρίζεται σε δύο μέρη: το θεωρητικό και το εμπειρικό. Όσον αφορά το θεωρητικό κομμάτι, αυτό ασχολείται με τα ζήτηματα τόσο της συναισθηματικής νοημοσύνης όσο και της ηγεσίας. Πιο συγκεκριμένα, αρχικά, γίνεται μια αναφορά στην έννοια της συναισθηματικής νοημοσύνης και αναφέρωνται τα θεωρητικά μοντέλα της συναισθηματικής νοημοσύνης. Επίσης, γίνεται μια αναφορά στη συναισθηματική νοημοσύνη στο χώρο εργασίας και τους τρόπους ρύθμισης του συναισθήματος. Στη συνέχεια, αναφέρονται η έννοια και οι μορφές ηγεσίας και ο ρόλος του συναισθήματος κατά την άσκηση ηγεσίας. Έπειτα, πραγματοποιείται συσχετισμός της συναισθηματικής νοημοσύνης με την ηγεσία και της ηγεσίας με την αποτελεσματικότητα και τη διοίκηση αλλαγό)ν. Το δεύτερο μέρος της έρευνας περιλαμβάνει μια πρωτογενή έρευνα που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της παρούσας εργασίας. Η έρευνα είχε στόχο να διερευνήσει το ρόλο της ηγεσίας και της συναισθηματικής νοημοσύνης στον τραπεζικό τομέα. Από τα αποτελέσματα της έρευνας, συμπεραίνουμε πως οι εργαζόμενοι του τραπεζικού τομέα, γενικά εμφανίζονται ικανοποιημένοι στις περισσότερες πτυχές της δουλείας τους, γεγονός που αποδεικνύεται από το σύνολο των απαντήσεων που δόηκαν. Τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τη διενέργεια της παρούσας έρευνας είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά για το περιβάλλον και τις συνθήκες εργασίας του τραπεζικού κλάδου.