Αξιολόγηση της αποδοτικότητας των εργαζομένων - δημοσίων υπαλλήλων

Παναγή, Νικόλας (2016)

Thesis

Θα αναφερθώ στην Αξιολόγηση των Εργαζομένων, δηλαδή τη λειτουργία της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων με την οποία εκτιμάται ο βαθμός στον οποίο ο εργαζόμενος φέρνει εις πέρας τη δουλειά του αποδοτικά. Αρχικά αναπτύχθηκα στη σημασία και στις χρήσεις της διαδικασίας αξιολόγησης, που περιλαμβάνουν τον καθορισμό των στόχων, την ανάπτυξη των εργαζομένων, τον καθορισμό των εκπαιδευτικών αναγκών, τη σύνδεση της αμοιβής με την απόδοση, την ανατροφοδότηση και επαναπληροφόρηση των αξιολογούμενων και τη βελτίωση του συστήματος προσέλκυσης και επιλογής. Στη συνέχεια περιγράφω την ανάλυση των κυριότερων μεθόδων αξιολόγησης, οι οποίες διακρίνονται σε Αντικειμενικές Μεθόδους Αξιολόγησης και Υποκειμενικές Μεθόδους Αξιολόγησης.