Show simple item record

Μεταρρύθμιση στους Οργανσμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης με βάση πρακτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης

dc.contributor.advisorAthanasopoulos, Constantinos GE.
dc.contributor.authorΜατθαίου, Μάριος
dc.date.accessioned2016-10-14T12:47:13Z
dc.date.available2016-10-14T12:47:13Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11728/8848
dc.descriptionThis dissertation was written under the authority of the Master's program " Public Administration" at University of Neapolis . The theme "Reform to local authorities based on practices of European Union " has been chosen because of the serious concern of the State, and the memorandum obligation of the State, to adopt reforms to local authorities, within the framework of the overall reform of the Public Sector . Therefore this dissertation, without the analysis of the Public Sector reform general principles and requirements would not be complete . The description of the principles of Administrative Law of good governance of Public Administration and a description of the international trend of the new Public Administration deemed as the spiritual pillars of the project . Local government in Cyprus , compared to the rest of Europe , in about 60 years of life, unfortunately lacks of terms of responsibilities and resources. But that is widely accepted, despite the restrictive legal framework and strong state intervention, has demonstrated a serious and important work in this period . We believe that the Reform effort will be an opportunity to further strengthen the local government institution , as it is defined in the European Charter of Local Self-Government . Through my research, has been thrown light on the dark and difficult path of Reform as our present leaders, our politicians present to the communities according their own beliefs. Τhe examination practices of other European most developed and advanced in certain countries such as Denmark , the Netherlands and Greece , show the way in which we must go learners of the strengths and their weaknesses . Let's start slowly because we have already delayed and let's not forget that every change first begins with the awareness and acceptance by each of us individually andthen in small and steady steps .en_UK
dc.description.abstractΗ παρούσα διπλωματική εργασία συντάχθηκε στα πλαίσια μεταπτυχιακού προγράμματος «Δημόσια Διοίκηση» του Πανεπιστημίου Νεάπολις. Το θέμα «Μεταρρύθμιση στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης με βάση πρακτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης» έχει επιλεγεί λόγω του επίκαιρου σοβαρού προβληματισμού της πολιτείας αλλά και της μνημονιακής υποχρέωσης του κράτους για υιοθέτηση μεταρρύθμισης στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης μέσα στα πλαίσια της γενικότερης μεταρρύθμισης του δημόσιου τομέα. Συνεπώς, η παρούσα εργασία χωρίς την ανάλυση των γενικότερων αρχών και αναγκών της μεταρρύθμισης του δημόσιου τομέα δεν θα ήταν πλήρης. Η περιγραφή των αρχών του Διοικητικού Δικαίου της καλής διακυβέρνησης της Δημόσιας Διοίκησης και η περιγραφή της διεθνούς τάσης της νέας Δημόσιας Διοίκησης κρίνονται ως οι πνευματικοί πυλώνες του εγχειρήματος. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση στην Κύπρο, συγκρινόμενη με την υπόλοιπη Ευρώπη, στα 60 χρόνια περίπου ζωής της σαφώς και υστερεί τόσο από πλευράς αρμοδιοτήτων όσο και από πόρων. Είναι ευρέως όμως αποδεκτό ότι παρά το περιοριστικό νομικό πλαίσιο και τον έντονο κρατικό παρεμβατισμό έχει επιδείξει σοβαρό και σημαντικό έργο σ' αυτό το χρονικό διάστημα. Θεωρούμε την προσπάθεια μεταρρύθμισης μια ευκαιρία περαιτέρω ενίσχυσης του θεσμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όπως αυτή περιγράφεται στην Ευρωπαϊκή Χάρτα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Μέσω της έρευνας έχει ριχθεί φώς στο σκοτεινό και δύσβατο μονοπάτι της μεταρρύθμισης, όπως μας το παρουσιάζουν οι πολιτικοί μας ταγοί. Η εξέταση πρακτικών άλλων Ευρωπαϊκών πιο ανεπτυγμένων και εξελιγμένων στο συγκεκριμένο τομέα χωρών όπως η Δανία, η Ολλανδία και η Ελλάδα, δείχνουν το δρόμο, τον οποίο οφείλουμε να διανύσουμε διδασκόμενοι από τα δυνατά αλλά και αδύνατα τους σημεία. Ας ξεκινήσουμε σιγά σιγά, γιατί έχουμε καθυστερήσει ήδη και ας μη λησμονούμε ότι η κάθε αλλαγή ξεκινά πρώτα με την συνειδητοποίηση και αποδοχή της από τον καθένα μας χωριστά και ακολούθως με μικρά και σταθερά βήματαen_UK
dc.language.isoel_GRen_UK
dc.publisherΠρόγραμμα Δημόσιας Διοίκησης, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης, Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφουen_UK
dc.rightsΑπαγορεύεται η δημοσίευση ή αναπαραγωγή, ηλεκτρονική ή άλλη χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση του δημιουργού και κάτοχου των πνευματικών δικαιωμάτωνen_UK
dc.subjectResearch Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Business and economicsen_UK
dc.subjectμεταρρυθμίσειςen_UK
dc.subjectΟργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.)en_UK
dc.subjectδημόσιος τομέαςen_UK
dc.subjectΔημόσια Διοίκησηen_UK
dc.subjectΕυρωπαϊκή Ένωσηen_UK
dc.titleΜεταρρύθμιση στους Οργανσμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης με βάση πρακτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσηςen_UK
dc.typeThesisen_UK


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record