Περιφερειακή-τοπική ανάπτυξη

Vliamos, Spyros ; Magoulas, Konstantinos (2008)

Book

Εδώ δίνονται οι βασικές έννοιες που θα διαπερνούν επαναλαμβανόμενες, το σύνολο του εγχειριδίου και καθορίζουν την προβληματική της περιφερειακής Ανάπτυξης. Επίσης γίνεται η περιγραφή των μεθόδων και τρόπων μέτρησης του Περιφερειακού Προβλήματος ώστε να αποφασιστούν τα κατάλληλα μέτρα αντιμετώπισής του από τους αρμόδιους φορείς. Μετά την μελέτη του κεφαλαίου αυτού ο αναγνώστης θα πρέπει να είναι σε θέση να αντιλαμβάνεται τις έννοιες της περιφερειακής ανάπτυξης καθώς και το μέγεθος του περιφερειακού προβλήματος με αναφορά στις μεθόδους μέτρησής του και στα μέτρα που το εκφράζουν.

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/